simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܀ ܚܝ̈ : ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܐ ܠܒܫ ܐܣܟܡܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܘܒܠܗ . X ܡܠܟܐ ܕܚܙܐdd- ܕܐܗܠܘ ܒܝܫܐX⁹ܢ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܪܟܒܬܐ : X0ܘܝܬܒ ܡܠܟܐ ܘܣܡ Xܗ ܪܡܙܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܢܐܬܐXܢܝ : X1ܘܒܛܝܢ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ ܡܠܟܐ XXXX -- XX
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܟܠܢܫ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܩ̣̇ܒܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܒܚܘܒܗ X⁴ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen X ܫܡܥ ܐܦ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܕܡܠܟܐ ܘܙܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܬܠܬ ܕܒܚܬܐ̈ ܒܗܝܟܠ ܡܠܟܐ : ܘܒ̣̇ܕܩܘ ¹X⁶ܘܐܟܪܙܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen X1ܫܠܡܐ ܝܗܒܬ ܒܝܪܬ ܡܠܟܐ ܠܐܡܗ ܕܥܒܕܐ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܙܩܬ ܕܐܦܘܩ ܒܠܘܝܬ ܡܠܟܐ : ܘܩܠ ܓܝܣܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܟܕ ܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܒܥܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܒܝܬܝܐ̈· 29ܥܘܪܠܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܐܪܘܬܐ . ܒܥܠܬ ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܥܠ ܡܠܟܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܪܡܝܘ ¹⁵¹ܐܝܕܐ ܒܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ . ܒܪ ܓܢܣܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܒܬܪܥ ܡܠܟܐ . ܥܠܘ ܐܝܙܓܕܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen -- ⁰⁰ ܕܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝܕ ⁶ܢ ܒܝܗܘܕ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܗ : ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܣܡܐ : ܕܒܗܝܟܠ ܡܠܟܐ ܢܥܡܪ . ܡܠܟܐX--
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܢܘܢ ܢܟܠܐ ܕܚܫܠ ܡܠܟܐ ܒܟܣܝܐ . ܪܡܙܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܙܘXXܢ ܒܘܕܩܐ ܕܟܘܟܒ ܡܠܟܐ ܝXܢ . X