simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܟܣܝܐ . ܪܡܙܐ ܟܣܝܐ ܕܢ̣̇ܓܕ ܐܢܘܢ ܠܣܓܕܬ ܡܠܟܐ : ܐܠܦ ܡܠܟܐ ܐܦ ܒܘܝܢܐ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ : ܘܚ̣̇ܟܡ ܐܢܘܢ ܢܟܠܐ ܕܚܫܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܥܘܡܪܐ ܫܝܛܐ ܘܠܐ ܐܬܦܠܓ ܘ· -- Xܩ . XX . XX X -- XX⁰ܕܢܩܦ ܡܠܟܐ . ܥܠܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫ̣̇ܕܪ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܢXܢ ܐܪܥܢܐ̈ : ܘܚܙܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܦܫܝܛܘܬܐXX⁷ܢ : X ܘܩܡ ܗܕܝܝܐ X⁸ܢ ܕܫܒܩ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܢܟܠܐ ܕܟ̇ܣܐ ܒܓܘ ܪܥܝܢܗXXܢ . ܚܙܩܘ ܬܡܝܡܐ̈ ܡ̣ܢ ܨܝܕ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐ̇ܬܐ ܒܫܘܒܚܐ . ܐܪܝܡ ܪܡܙܐ ܠܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܢܚܬܐ ܕܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ ܒܐܕܢܝ̈ ܚܪܫܐ̈ : ܕܦܬܚ ܬܪܥܐX⁹ܝ ܕܢܥܘܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܕܢܚ ܒܝܗܘܕ : ܘܫܪܝܘ ܐܢܫܐ̈ ܠܡܟܬܒ ܒܫܡܗ ܫܛܪ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܟܬܒ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܛܪ ܚܐܪܘܬܐ . ܒܥܠܬ ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܙܟܐ ܘܙܟܝXX . ܦܪܣXX ܟܬܢܐ̈ ܥܢܢܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܡܠܟܐ ܟܣܝܐ ܟܕܢ ܡܪܟܒܬܐ ܒܥܪܩܝ̈ ܪܘܚܐ : ܘܦ̣̇ܓܕ ܠܐܐܪ ܠܪܟܘܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܚܙܐdd- ܕܐܗܠܘ ܒܝܫܐX⁹ܢ̈ ܒܨܠܡ ܨܠܡܗ : ܚܣ ܥܠ ܨܠܡܗ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܣܩܘܪܗ ܥܠ ܡܘܟܟܗ : ܘܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܕܬ ܡ̣ܢ ܚܘܒܠܗ . X
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܝܠܝܕ ⁶ܢ ܒܝܗܘܕ ܐܝܟ ܣܘܟܝܐ . ܟܘܟܒ ܢܘܗܪܐ ܓܠܐ ܘܒ̣̇ܕܩ ܡܠܟܐ X -- X ܟܣܝܐ XXX -- X ܢܝܬܘ X -- XX⁰ܟܝܢܐ X -- ⁰⁰ ܕܐܝܟܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܟܬܝܒ ܕܐ̇ܬܐ : ܘܫ̣̇ܠܚܢܝ ܕܐܟܪܙ ܘܗܐ ܡ̇ܛܝ ܠܗ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝ ܘܡܫܡܫܢܐ ܕܐܝܢܐ ܕܓܒܢܝ . 13ܐܝܙܓܕܐ ܐܢܐ ܕܩܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܢܩܝܡ ܨܠܡܗXX ܒܓܘ ܗܕܡܝܟܝ̈ . 115ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܨܒܐ ܡܠܟܐ . ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܒܝܪܬ ܒܣܪܐ ܕܒܢܝܢ ܐܢܫܐ : ܕܨܒܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ : ܕܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܡܚܘܐܝܬ ⁹ܢ ܬܓܐ ܕܪܝܫܢܘܬܟ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܥܠ ܦܘܢܝܐ ܕܡܠܟܘܬ ܥܡܐ ܝܢ . ܒܢܝ̈ ܦܠܛܝܢ ܟܢܫܘ ܨܝܕ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܗ . ܡܢܘ ܕܢܦܠ ܬܚܬܝ ܡܘܬܐ ܪܚܡܝ̈ ܡܘܬܐ : ܡܠܟܐ ܗܝܟܠ ܒܣܪܐ ܕܒ̣̇ܢܐ ܪܘܚܐ ܝXX : ܘܚܕܬ ܘܒܢܝܗܝ ܨܒܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܟܠܢܫ ܢ̣̇ܟܬܒ ܢܦܫܗ ܒܐܬܪܗ ܒܟܣܦ ܪܝܫܐ . ܚܙܩ ܡܠܟܐ ܒܓܘ ܒܝܬ ܠܚܡ ܐܝܟ ܣܘܟܝܐ . X ܢܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܐܓܘܣܛܘܣ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐXܢܝ : X1ܘܒܛܝܢ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ⁷⁹ܕܫܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܡܢܝܢ ܒܛܢܗ̇⁰ܝ . ܒܛܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܩܕܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܪܘܡܐ ܠܒܫ ܐܣܟܡܐ X ܐܪܥܢܝܐ : ܕܢܦܘܩ ܢ̣̇ܦܢܐ ܫܒܝܬܐ ܡܠܟܐ ܗ̣ܘܛܒܐ ܕܒܪܝܫܝܬܢܐܩܝܡ ܠܓܢܣܢ ܡ̣ܢ ܡܦܘܠܬܗX ܢ ܀ ܚܝ̈ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܡܪܐ : 4ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܕܗܘܐ ܡܪܐ ܒܝܕ ܢܣܘܒܗ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܨܠܡ ܟܣܝܘܬܐ : ܠܝܠܕܗ̇ ܢܩܪܝܘܗܝ⁰ܝX ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܣܡ Xܗ ܪܡܙܐ ܬܓܐ ܒܪܝܫܗXXX . ܟܕܢܘ ܩܠܝܗܘܢ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܡܠܟܐ . ܦܪܣXX ܟܬܢܐ̈ ܥܢܢܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ : X0ܘܝܬܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܢܢܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܕܢܩܝܡܘܢܝܗܝ . ܬܪܝܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫܝܢܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܟܣܝܘܬܗ . ܘܕܢܦܠ ܐܕܡ ܘܚ̣̇ܒܠ ܡܘܬܐ ܨܠܡ ܨܘܪܬܗ̈ : ܫܕܪ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܛܒܐ ܕܡܠܟܐ ܘܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ : ܕܕܠܡܐ ܫܠܡܬ ܦܪܬܘܙܡܝܐ ܡܠܟܐ : ܘܢܕܘ ܛܒܝܥܐ̈ ܒܩܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܣܦܪܝ̈ ܪܘܚܐ . X ܫܡܥ ܐܦ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝ ⁸ܒܪܝܫ ܙܟܘܬܗ : ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܫܕܝܬ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܓܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܪܘ ܗܦܟܐܝܬ ܘܠܐ ܒܣܡܬ ܠܝ . ܗܦ̣̇ܟܘܗܝ ⁸⁸ܠܢܝܫܐ ܕܩܒܥ