simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : XX ܘܠܒܫܗ ܒܚܘܒܐ ܒܪܓܫܝ̈ ܦܓܪܐ ܘܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܐ . ܩܪܒܐ ܡܠܟܐ ܩܐܣܟܝܡܐ X-- I ܒܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܛ̣̇ܥܢܗ ܠܙܝܢܐ ܕܝܗܒ ܠܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܥܘܡܪܐ ܫܝܛܐ ܘܠܐ ܐܬܦܠܓ ܘ· -- Xܩ . XX . XX X -- XX⁰ܕܢܩܦ ܡܠܟܐ . ܥܠܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫ̣̇ܕܪ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܢXܢ ܐܪܥܢܐ̈ : ܘܚܙܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܓܘܢܐ ܦܐܝܐ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܗ . 1ܒܝܕ ܚܘܪܐ̈ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܚ̣̇ܒܠ ܐܢܫܐ̈ . ܟܡܝܪܝܢ ܗܘܘ ܛܒ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܐܝܟ ܕܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen XXXX -- XX ܪܝܝܢܐ X -- XX⁰ܡܠܐ̈ ܕ ܐܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܚܝܠ ܡܠܟܐ dd·X ܝܩܒX ܗܕܝܐܐ ⁸ܝܢ -- XX ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܝܟ ܒܝܬܝܐ̈· 29ܥܘܪܠܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܫܐܠܘ ܠܥܘܪܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܨܒܐ ܕܢܟ̣̇ܚܕ ܒܥܡܡܐ̈ ܥܘܪܠܐ̈ : ܕܟܕ ܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܒܥܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ . ܛܥܢܬ ܡܪܝܡ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܒܓܘ ܡܠܟܐ . ܒܛܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐXܢܝ : X1ܘܒܛܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܝܠܝܕ ⁶ܢ ܒܝܗܘܕ ܐܝܟ ܣܘܟܝܐ . ܟܘܟܒ ܢܘܗܪܐ ܓܠܐ ܘܒ̣̇ܕܩ ܡܠܟܐ X -- X ܟܣܝܐ XXX -- X ܢܝܬܘ X -- XX⁰ܟܝܢܐ X -- ⁰⁰ ܕܐܝܟܘ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܐܦ ܨܢܥܬܐ̈ ܕܪܟ̣̇ܒ ܢܟܠܐ . 3ܚܙܩܘ ܝXܢ ܟܕ ܪܕܐ ܡܠܟܐ ܕܚܫܠ ܡܠܟܐ ܒܟܣܝܐ . ܪܡܙܐ ܟܣܝܐ ܕܢ̣̇ܓܕ ܐܢܘܢ ܠܣܓܕܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܢܥܡܪ . ܡܠܟܐX-- ܩܘܟܕܫܡܥX--X . ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܗ ܢܘܣܐ ܘܥܡܪ ܒܗ : ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܝܢ ܚܣܡܐ : ܕܒܗܝܟܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ ܡܛܠ ܚܫܐ X⁹ܢ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ : ܚܕ ܡܠܟܐ ܬܘܕܝܬܐ ⁹⁶ܢ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܪܒ ܪܥܝܢܝ : ܘܡܢܫܩ ܐܢܐ ܠܠܒܘܫ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ : ܕܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܡܚܘܐܝܬ ⁹ܢ ܬܓܐ ܕܪܝܫܢܘܬܟ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܥܠ ܦܘܢܝܐ ܕܡܠܟܘܬ ܥܡܐ ܝܢ . ܒܢܝ̈ ܦܠܛܝܢ ܟܢܫܘ ܨܝܕ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܛܒܐ ܕܡܠܟܐ ܘܙܥ ܘܐܬܒܠܗܝ : ܕܕܠܡܐ ܫܠܡܬ ܦܪܬܘܙܡܝܐ ܡܠܟܐ : ܘܢܕܘ ܛܒܝܥܐ̈ ܒܩܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܣܦܪܝ̈ ܪܘܚܐ . X ܫܡܥ ܐܦ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen X⁴ܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ· ܟܢܝܗ ܒܐܡܪܐ ܘܩܪܝܗܝ ܕܒܚܐ ܕܡܚܣܐ ܟܠ : ܡܠܟܐ ܠܚܠܘܠ ܚܬܢܐX⁹ܢ ܪܘܚܢܝܐ : ܘܒܓܘܪܓܐX⁰ܢ ܩ̣̇ܒܠܘܢXܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܢܢܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܕܢܩܝܡܘܢܝܗܝ . ܬܪܝܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫܝܢܐ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܟܣܝܘܬܗ . ܘܕܢܦܠ ܐܕܡ ܘܚ̣̇ܒܠ ܡܘܬܐ ܨܠܡ ܨܘܪܬܗ̈ : ܫܕܪ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܥܠܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܫ̣̇ܕܪ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܢXܢ ܐܪܥܢܐ̈ : ܘܚܙܘ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝܗܘܢ̈· ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܒܬܪܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܪܥܢܝܐ ܟ̣̇ܢܫ ܐܢܫܐ̈ : X ܕܢ̣̇ܟܬܒ ⁸⁹ܐܢܘܢ ܬܚܝܬ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܕܒܪ ܥܡܗ ܡܟܝܪܬ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ . ܦܘܩܕܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܢܩܝܡ ܨܠܡܗXX ܒܓܘ ܗܕܡܝܟܝ̈ . 115ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܨܒܐ ܡܠܟܐ . ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܒܝܪܬ ܒܣܪܐ ܕܒܢܝܢ ܐܢܫܐ : ܕܨܒܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܘܬ ܟܪܘܙܐ : ܗܟܢ ܝܐܐ ܕܒܝ ܬܬܡܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܫܒܘܩ ܠܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܪܒܘܬ ܫܘܒܚܟ ܒܡܝܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ . ܫܒܘܩ ܠܡ ܗܫܐ ܦܢܝ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܠܐ ܡܥܨܢܐ ܠܐܦܛܪܘܦܐ̈ ܕܪܡܙܐ ܟܣܝܐ . 1ܫܪܝܪ ܘܒܚܝܪ ܡܠܟܐ X ⁶ܕܩܠ ܡܠܝܗܘܢ̈ . ܠܐ ܡܢܟܪܢܐ ⁶⁶ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܥܒܕܝ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܦܫܝܛܘܬܐXX⁷ܢ : X ܘܩܡ ܗܕܝܝܐ X⁸ܢ ܕܫܒܩ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܢܟܠܐ ܕܟ̇ܣܐ ܒܓܘ ܪܥܝܢܗXXܢ . ܚܙܩܘ ܬܡܝܡܐ̈ ܡ̣ܢ ܨܝܕ