simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܝܟܘ⁴ܝ ¹ܬܓܐ ܘܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ . ܦܓܘܕܐ̈ ܕܫܬܩܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen 13ܐܝܙܓܕܐ ܐܢܐ ܕܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܟܬܝܒ ܕܐ̇ܬܐ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܙܩܬ ܕܐܦܘܩ ܒܠܘܝܬ ܡܠܟܐ : ܘܩܠ ܓܝܣܐ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܗ : ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܕܢܚ ܒܝܗܘܕ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܢܩܪܝܘܗܝ⁰ܝX ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܡܠܟܐ ܘܡܪܐ : 4ܕܡܘܬܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕ ܗܐ ܚܙܩ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܚܐ ܚܕܬܐ ܕܡܠܟܘܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܪܟܒܬܐ : X0ܘܝܬܒ ܡܠܟܐ ܘܣܡ Xܗ ܪܡܙܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܘܒܠܗ . X ܡܠܟܐ ܕܚܙܐdd- ܕܐܗܠܘ ܒܝܫܐX⁹ܢ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܙܟܝܐ . ܗܝܟܠ ܡܠܟܐ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܩܒܪܗXܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܛܝܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐXܢܝ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܗܦ̣̇ܟܘܗܝ ⁸⁸ܠܢܝܫܐ ܕܩܒܥ ܡܠܟܐ ܝ ⁸ܒܪܝܫ ܙܟܘܬܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܨܠܡܐ ܡ̣̇ܟܪܙ ܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܓܠܝܘܬܗ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܐܪܘܬܐ . ܒܥܠܬ ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܥܠ ܡܠܟܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen X1ܫܠܡܐ ܝܗܒܬ ܒܝܪܬ ܡܠܟܐ ܠܐܡܗ ܕܥܒܕܐ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܦ̣̇ܓܕ ܠܐܐܪ ܠܪܟܘܒ ܡܠܟܐ ܕܙܟܐ ܘܙܟܝXX .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : ܘܩ̣̇ܒܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܒܚܘܒܗ X⁴ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܟܠܢܫ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܚܙܘXXܢ ܒܘܕܩܐ ܕܟܘܟܒ ܡܠܟܐ ܝXܢ . X