simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܚܟܝܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ
P:ProvQohSong [AB] ܬܬܩܝܡ . ܚܕܘܬܐ ܠܓܒܪܐ ܡܠܬܐ ܕܦܘܡܗ . ܘܕܡܡܠܠ ܒܙܒܢܗ : ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ ܟܢܘܫܬܐ . ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܡܠܟܝ̈
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܫܦܝܪ ܐܡܪܬ . ܗܝܕܝܢ ܐܢܝܦ ܐܝܕܗ ܥܠ ܕܩܠܐ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ‏ ‏ܐܠܗܐ ܕܙܟ̇ܐ ܬܬܦܨܐ ܡܫܪܝܬܗ ܡܢ ܚܪܒܐ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏‎‎‏ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܓܘܫܬܐܙܕ ܫܡܥ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܚܕܝ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܡܪ ܠܡܠܟܘܬܟ . ܘܐܙܠ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ ܘܐܡܪ ܩܕܡ
BarEbr:Ethic ⁴X⁷ܕܝܣܪܝܠ . ⁴X⁸ܕܐܬܓܠܝ ܠܥܝܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܒܣܪܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܗܠܬ ܒܗ . ܘܐ̇ܡܪܐ . ⁴X⁰ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ
CaveTreas ⁴ܒܠܚܘܪ . . ( X6 ) ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ¹ܚܕ ܡ̣ܢ ²ܐܘܢܓܠܣẌ . ܡܠܟܐ ) . ⁴ܠܐ ܓܝܪ ¹ܡܫܟܚ ²ܐܢܫ ³ ܐܚܪܝܢ ܕܢܠܒܫ ܐܪܓܘܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܐܬܓܘܙܠ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܟܬܒ ܦܪܣܛܓܡܐ ⁶ܘܫܕܪX ܡܠܟܐ . ܐܬܬܥܝܩ̈ ܣܓܝ ܘܟܪܝܬX ܠܗX ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐX . ܗܝܕܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܥܙܩܬܗ ܘܣܝܦܗ ܘܫܒܛܗ⁶ ܘܝܗܒ ܐܢܘܢX ܠܐܦܣܩܘܦܐẌ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢX ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܒܠܚܘܪ . . ܗܝܕܝܢ X ⁴ܫܩܠ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܥܬܕ ܢܦܫܗ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܚܙܩ . ⁶ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܩܣܪܝܐ X ܡܠܟܐ [ ܘܟܕ X ܩܒܠ ܛܘܒܢܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܦܘܩܕܢܐ X ܕܢܣܩX ܠܘܬ
CaveTreas ⁶ܕܣܘܪܝܝܐẌ . ¹ ( 22 ) ܡܛܠ ܪܦܝܠܛܘܣX ܓܒܪܐ ܒܐܘܪܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܟܕ ܒܐܪܥܐ ܕܥܡܡܐ²ܐܙܕܩܦ̈ ܡܫܝܚܐX ܠܐX ܟܬ̣ܒX ܦܝܠܛܘܣ
CaveTreas ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ X ܕܝܢ X ܐܬܥܩܒ̣ܘ ⁹ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ⁰ܗܪܘܕܣ . ܡܠܟܐ ܘܐܬܚܬܡܬ̣ X ܘܛܒܥܗ̇ X ܗܪܘܕܣ ܘܫܕܪܗ ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X
AnṭTagr:FifBookRhet ⁹⁹ܒܪ ܣܡܠܝ ⁰⁰ܠܟܪܡܐ ܢܨܒ : ܐܟܡܐ ܕܚܢܢ ܢܘܚ ܙܪܥܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܚܡܐ ܥܪܛܠܝܐ ⁹⁷ܗ̇ܢܘ . ܡܛܠ ܕܣܩܝܠܐ⁹⁸ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ