simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܫXܥܝXܐX Xܘܬ[ Xܝܢ ܂ XܝXܠܣܝܝXܢܩܐ ܡܠܟܐ ܙܒܐ̈ 1ܕܝXܠܥܐ ܂ ܦ ܣܐ ܂ 1 ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܗܘܪܡ̣ܙܕ ܕܗ̣ܘ ܘܪܗܪܢ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܬܥܠܐ ܡܢܝ . ܘܫܡܥ ܒܪ ܗܕܕ ܠܡܠܟܐ ܐܣܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܗܐ ܫܕܪܬ ܠܟ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ . ܙܠ ܒܛܠ ܡܘܡܬܐ̈ ܕܝܡܝܬ ܥܡ ܒܥܫܐ
P:Esd [AB] ܡܢ ܒܒܝܠ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܟܘܪܫ ܠܡܥܒܕ . ܐܦ ܗܘ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܦܣܐ ܘܐܦܣܢܝܬܐ̈ . ܘܫܕܪ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܦܪܫ ܟܘܪܫ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܢܠ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܐ ܫܒܩܢܝ 2ܕܐܫܠܐ ܇ ܗܠܝܢ ܝ ܡܠܟܐ ܦܘܠܝܣ ܂ 1ܥ̣ܒܕܐ ܗܘ ܠܝ ܕܨܠܘܬܐ ܪܚ̇ܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܗܝܡܢܐ
ActsMarBenh&Sar ܠܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ . ܚܕܝܐܝܬ ܫܕܪ ܠܗ ܐܘܡܢܐ̈ ܥܡ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܒܬܘܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ . ܘܟܕ ܩܒܠ ܗܘ
P:Acts [AB] ܘܟܠܟܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܥܡܢ ܆ ܥܠ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܚܙܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܦܩܕ ܦܗܣܛܘܣ ܘܐܬܐ ܦܘܠܘܣ . ܘܐܡܪ ܦܗܣܛܘܣ . ܐܓܪܦܘܣ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ ܐܢܫ ܆ 27ܐܝܬ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ . |M ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܠܗܐ . 2 , 10ܐܠܐ ܕܗ̇ܝ 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ
P:PsSol [AB] ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܐܢܬ ܝܡܝܬ ܠܗ ܥܠ ܙܪܥܗ . ܕܠܐ ܬܬܥܛܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܢ ܠܥܠܡ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܒܕܝܢܐ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
ActsMari . ܐܢܐ ܝܕܥܐܢܐ ܐܚܝ̈ : ܕܐܢܫܝ̈ ܣܠܝܩ ܐܢܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܒܝܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܛܘܒܢܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn . ܗܐ ܒܢܘܪܐ ܩܛ̇ܠ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܟܦܪܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ
P:Deut [AB] ܕܚܫܒܘܢ : ܕܚܪܒܢ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܗ̈ ܠܓܡܪ : ܘܢܫܐ̈ ܘܐܝܩܪܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܛܚܐ̈ ܕܛܒ ܣܓܝܐܢ̈ . ܘܚܪܒܢ ܐܢܝܢ : ܐܝܟ ܕܥܒܕܢ ܠܣܝܚܘܢ
BarKoni:Schol 3ܕܐܕܘܡ ܐܝܟ ܕܢܐܠܘܨ ܠܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܬ ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܐ̇ܡܪ ܠܟ ܪܒܐ ܂ ܘܐܡܪ ܝܗܘ ܠܡ̇ܢ ܡܢ ܟܠܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܟ 2ܪܒܐ ܂
JnEph:EccHist ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐ ܬ̣ܝ ܠܚܡܐ ܂ ܡܢ ܐܝܓܘܦܛܘܣ ܘܬ ܡܠܟܐ ܕܓܘ̣ܢܚܐ ܂ ܘܡܬ̣ܚܛܦ ܗܘܐ ܒܛܝ̣ܡܐܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ
P:Kings [AB] ܡܠܝܗ̇̈ ܕܐܢܬܬܐ ܟܕ ܡܗܠܟ ܥܠ ܫܘܪܐ : ܨܪܝ ܠܒܘܫܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ : ܗܒܝ ܒܪܟܝ : ܢܐܟܠܝܘܗܝ . ܘܐܛܫܝܬܗ ܠܒܪܗ̇ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:2Chr [AB] ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܠܠܘܝܐ̈ : ܠܡܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ : ܒܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܕܐܫܬܟܚ ܠܘܬܗ : ܢܦܠܘ ܘܣܓܕܘ . ܘܐܡܪ ܚܙܩܝܐ
Eph:madLuqHeres ܒܬܪ ܚܝܠܗ ܙܚ ܘܢܦ̣ܩ ܟܕ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܢܟܪܝܘ ܚܬܡܘܗ̇ ܡܠܟܐ . ܗܝܘ ܐܝܟ ܡܪܐ ܒܬܪ ܥܒܕܘܗܝ̈ X ܐܘܪܚܐ ܡܦܝܣܐ ܕܐܝܟ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܐܢܣܛܘܣ ܟܐܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܐ ܗܘܐ ܗܝܟܠܐ ܕܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ ܀ ܐܬܓܒܝ ܓܒܝܐ ܕܢܗܘܐ ܚܣܝܐ ܒܦܘܩܕܢ
Chron1234 · ܕܛܝܝܐ̈ ܘܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܣܝܓܝܠܝܢ ܂ ܟܕ ܙܒܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܦ̣ܫ ܡܠܟܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܂ ܘ̣ܢܚ̣ܬ ܠܒܓܕܕ ܘܦܓ̣ܥ ܒܐܒܘ ܣܚܩ
P:Ps [AB] ܕܒܝܫܢ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܝܗܒ ܐܪܥܗܘܢ ܝܘܪܬܢܐ ܕܠܥܠܡ ܡܠܟܐ . ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܘܠܥܘܓ