simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Esd [AB] ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܘܠܒܝܬܐ ܟܕ ܣܬܪܘ ܐܘܩܕܘ . ܘܠܥܡܐ ܫܒܘ ܠܒܒܝܠ ܀ ܡܠܟܐ . ܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ
Chron1234 ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܗܐܫܡ ܐܚܘܗܝ ܀ ܂ ܝX ܡܠܟܐ ܕܩܢܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܘܠܒܬܪܗ̇ X ܕܫܢܬܐ ܡܝܬ ܝܙܝܕ
P:Sam [AB] ܕܥܡܠܝܩ : ܘܥܡܠܩܝܐ̈ ܐܘܒܕܬ . ܘܕܒܪܘ ܥܡܐ ܡܢ ܒܙܬܐ ܥܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܙܠܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܕܪܢܝ : ܘܐܝܬܝܬ ܠܐܓܓ
Ps-MaruMayph:Canons ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ ܕܬܚܝܬ X⁰ ܫܘܠܛܢܗ ܡܠܟܐ XX . ܐܠܨܐ XX ܓܝܪ ܕܗܟܢ ܢܥܒܕܘܢ . ܡܛܠ ܕܒܐܬܪܐ X0 ܗ̇ܘ
Chron1234 ܕܐܬܘܪ ܘܫܒܐ ܠܫܪܟܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܐܫܬܚܪ ܀ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܐ ܡܢ ܝ ܐܘܪܫܠܡ ܀ ܘܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܣܠܩ ܬܘܒ ܫܠܡܢܥܣܪ
P:Sam [AB] : ܐܝܬ ܬܘܒ ܐܢܫ ܡܢ ܕܒܝܬ ܫܐܘܠ : ܐܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܪܚܡܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܗܘ ܨܝܒܐ : ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Dan [AB] : ܚܙܘܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ ܐܢܐ ܕܢܝܐܝܠ : ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܡܠܟܐ ܥܠܝ : ܘܡܠܬܐ ܒܠܒܝ ܢܛܪܬ . ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܒܠܛܫܨܪ
P:2Chr [AB] ܕܩܫܝܫܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ . ܘܐܙܠ ܐܬܡܠܟ ܒܛܠܝܐ̈ ܕܪܒܘ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܠܟ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ : ܘܦܠܚܐ̈ ܟܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܝܟ̈ . ܘܫܒܩ
ActsMari . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܡܢܘ ܡܠܟܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܠܐ ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܫܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܕܠܐ ܚܐܣ ܥܠ ܢܦܫܗ ܘܥܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܚܘܣ‏ ‏ 48 ܥܢܐ ܠܒܝܒܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܡܪ ܒܫܪܪܐ ܐܡܪ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܠܣܘܠܛܢ ܣ̇ܘܠܝܡܢ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܂ ܐܙܕܟܝܘ ܡܠܟܐ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܬܥܬܕ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܪ̣ܘܡܢܘܣ
IsaacAnt:memHom ܘܡܪܐ ܘܐܒܐ ܗܘ ܠܟ : ܐܠܗܐ ܐܢ ܡܪܓܫ ܐܢܬ . ‏ ‏ܘܐܢܬ ܒܪܐ ܡܠܟܐ . ‏ ‏ܐܢ ܠܪܒ ܒܝܬܟ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ : ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܟ ܠܐ ܝܬܝܪ ܀
P:Esd [AB] . ܠܘܬ ܥܙܪܐ ܟܗܢܐ ܘܩܪܘܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܡܪܝܐ . ܕܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܘܕܝܢܐ̈ ܀ ܐܬܐ ܕܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܐܪܛܚܫܫܬ
Chron1234 ܕܠܒܫ ܡܐܢܐ̈ ܝܐ̣ܐ̈ ܂ ܘܩ̇ܪܒ ܠܗ ܠܒܘܫܐ ܚܕ ܘܣܕܘܢܐ ܂ ܘܒܥܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܠܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܚܙܐ ܣܘܦܪܘܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܥܘܡܪ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܟܣܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ . ܘܐܪܙܐ̈ ܝܗܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܠܡܪܟܒܬܐ̈ ܒܩܘܪܝܐ̈ : ܘܡܢܗܝܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܝܗܒ
P:Gen [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܘܪܓܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ : ܥܠ ܪܒ ܡܠܟܐ : ܚܛܘ ܪܒ ܫܩܘܬܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܪܒ ܢܚܬܘܡܐ̈ ܠܡܪܗܘܢ
Eph:madLuqHeres ܐ ܫܒܪܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܠܒܫܗ̇Xܠܣܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܣܒܐ ܝܩܝܪܐ ⁵ܕܢ ܡܠܟܐ ⁸[ܕܪܒܘܬܐ ܕܚܙܗ̇ ܕ]ܢܝܐܝܠ⁸[ ܚܙܘܐ ܕܣܝܒܘܬܐ ܕܐܙܕܠܠ
Chron1234 ܂ ܟܕ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܬܫܠܡܘܗ̇ ܬܘܪܟܝܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܝ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܡܬܘܟܠ ܒܐܠܗ ܒܫܡܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܡ ܥ̇ܘܠܐ̣ ܂ ܟܠܗܘܢ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܥܘܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܒܪ ܐܒܕܢܐ̣ ܂ ܠܐ ܡܘܒܕ ܂ ܐܠܐ ܝ ܘܒܫܡܗ ܡܫܡܗ ܠܗ ܂
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܢܦܩ ܠܐܘܪܫܠܡ X ܂ 1ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥ 1ܝܘܐܫ ܢܣ̣ܒ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܕ ܚܪܒ ܠܐܝܣܪܝܠ- ܨܒ̣ܐ ܕܐܦ ܥܠ ܝܘܐܫ