simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܪܫܝܢܐ ܂ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܒܥܕܠܝܐ̈ ܂ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܕܒܡܕܢܚܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܡܢܥܘ ܂ 7ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܙܕܩ̇ 16ܗܘ̣ܐ : ܕܗܘ̇ ܕܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܕ ܡܠܟܐ . 7 , 5ܘܡܠܦܝܢ ܠܢ ܆ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܡܬܒܛܢ 15ܘܡܬܝܠܕ ܐܝܟ
Chron1234 ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܠܚܢܢܝܐ ܛܒܠܪܐ ܂ ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܢܗܘ ܕܠܐ ܐܬ̇ܐ ܡܠܟܐ ܨܘܪܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܫܘܫܦܐ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܩ̣̇ܕܡ ܗܘܐ ܐܒܓܪ
Chron1234 ܒܐܓܪܬܗ ܕܠܘܬ ܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ ܃ ܕܠܪܘܡܝ ܠܡ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܩܒܘܪܐ ܚܡܫܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܀ ܟܬܒ ܗܟܝܠ ܡܛܠܬܗ̇ ܐܢܛܝܢܝܘܣ
P:Sam [AB] ܠܥܡܐ : ܐܢ ܡܥܪܩ ܥܪܩܝܢ ܚܢܢ : ܠܐ ܣܝܡܝܢ ܥܠܝܢ ܒܠܒܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܒܪ ܨܘܪܝܐ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܐܒ : ܘܬܘܠܬܐ ܥܡ ܐܬܝ ܓܬܝܐ . ܘܐܡܪ
P:Matt [AB] ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܟܡܐ ܕܥܒܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܠܟܐ ܚܙܝܢܟ ܟܪܝܗܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܥܢܐ
JacSer:memElishAppSaints ܕܫܕܪ ܐܢܘܢ ܣܡܘ ܒܩܠܠܐ ܐܣܓܝܘ ܒܣܪܘܗܝ ܕܒܡܢ ܒܥܐ ܕܢܒܙܚ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܚܪܘ ܒܗ ܒܓܒܪܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ 348 330 ܘܠܗܘ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܟܢܐ ܗܘ : ܕܝܢܟ ܐܢܬ ܦܣܩܬ . ܘܐܣܬܪܗܒ ܘܐܥܒܪ ܡܠܟܐ ܬܬܩܘܠ . ܘܥܒܕܟ ܥܕ ܡܬܦܢܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܘܗܘ ܠܝܬܘܗܝ : ܐܡܪ ܠܗ
BarḤadbš:Acts : ܘܐܝܩܪܗ ܕܝܠܗ ܕܐܬܒܨܪ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܩܛܪܝ̈ ܚܨܗ ܐܫܬܪܝܘ . ܡܠܟܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܐܬܠܝܛܐ : ܒܝܬ ܡܗܝܡܢܐ̈- ܐܟܚܕ ܘܩܕܡ
Chron1234 ܕܝܘܝܐ̈ ܕܫܡܗ ܡܢܘܐܝܠ ܆ ܟܕ ܒܨܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܒܠܥ ܡܠܟܐ ܆ ܘܗܦܘܟܝܗ ܒܝܫܐ ܆ ܟܕ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܡܡ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܬܦܘ·
IsaacAnt:memHom ܛܪܘܢܐ . ‏ܒܝܠܕܝܗ̇̈ ܕܥܕܬܐ ܟܡܐ ܢܛܢ : ܐܢ ܢܐܚܕܘܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܒܐܦܘܗܝ̈ ܒܙܠܠܗ ܀ ‏ ܐܢ ܒܡܐܢܐ̈ ܛܢ ܐܠܗܐ : ܕܐܫܬܝ ܒܗܘܢ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܠܡܣܩܘ ܠܩܒܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܕܝܬܩܐ ܡܠܟܐ ܫܒܛܐ̈ : ܘܪܘܪܒܢܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ