simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ . ܡܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܕܡܬܩܢܐ ܕܢܘܪܐ ܐܢܬ ܣܚܦܬ ܘܠܢܘܪܐ ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܕܠܝܬ ܕܢܪܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ‏ 13
JacSer:memSinWomLordForgav ܕܛܘܥܝܝ ܐܡܛܪ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܠܡܡܬܘܬܢܝ 10 ܐܢܬ ܪܒ ܚܝܠܐ ܛܘܫ ܡܠܟܐ ܠܕܡܐ ܚܕܪܘܢܝ ܚܘܒܝ̈ ܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܬܐ ܠܐܝܠܗ ܕܦܠܚܐ ܫܦܠܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܘܛܒ ܡܢ ܢܚܬܐ̈ ܘܚܫܠܬܐ̈ : ܫܘܦܪܐ ܘܙܝܘܐ ܐܠܒܫܬܗ̇ ܀ ܡܠܟܐ ܕܢܟܝܠܐ ܀ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܒܫܬ̥ ܗܘܬ : ܐܣܬܝܪ ܘܥܠܬ̥ ܨܝܕ
Chron1234 ܕܐܪܒܥܐ ܂ ܘܡܢ ܗܢܐ ܦܪܥܘܢ ܫܪܝܘ ܡܠܟܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܝX ܡܠܟܐ ܘܠܡܟ ܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܥܣܪ ܠܢܚܘܪ ܐܡܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܪܥܘܢ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܡܪ ܠܐܡܗ : ܠܡܢܐ ܫܐܠܬܝ ܠܗ ܐܒܝܫܓ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܡܠܟܐ : ܬܬܝܗܒ ܐܒܝܫܓ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܠܐܕܘܢܝܐ ܐܚܘܟ ܐܢܬܬܐ . ܘܥܢܐ
Eph:madFaith ܒܫܡ ܢܦܫܗ ܫܪܪܐ ܠܘܬܗ ܗܘ ܕܘܡܝܐ ܠܘܬܢ ܗܘ ܘܡܐ ܬܘܒ ܕܩܪܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܥܒܝܕܐ ܘܥܒܘܕܐ ܢܬܩܘܠ ܒܚܕ ܦܘܚܡ ܡ 10ܡܐ ܓܝܪ ܕܩܪܐ ܠܢ
Tim1:Epist ܕܝܢX ܦܐܪܐ ⁶⁵ܪܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܘܒܪܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܒܪ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ⁶³ ܕܟܝܢܗ ܕܡܠܟܐ : ܡܕܝܢܬ
ActsMari ܐܪܛܒܢ ܗܘ ܕܒܩܛܝܣܦܘܢ ܘܒܓܘܟܝ ¹²⁴ܡܡܠܟ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܬܒܛܠܝܢ . ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܘܥܒܪܘ ܠܗܘܢ ܠܩܛܝܣܦܘܢ ܠܘܬ
JacSer:memBirthSavFlesh ܘܫܩܠܗ̇ ܥܝܪܐ ܘܛܣ ܩܠܝܠܐ ܥܠ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܦܣܥ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܫܡܥ ܬܪܓܡ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܛܘܒܢܝܬܐ 155 ܢܦܩܬ ܣܩܪܐ ܡܢ ܒܝܬ
JacSer:Epist ܝ ܗܪܛܝܩܐ 5ܐܬܬܙܥ ܕܢܬܟܢܫ̣ ܂ ܗܘܘ ܠܗܝ ܡ̣ܦܪܢܣܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܢܬܠ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܘ ܐܬܡ̣ܨܝ ܂ ܘܠX ܠܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܆ ܕܡܢ ܗ̇ܘ
IšoMerv:ComOT ܕܟܘܫ ܕܠܓܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ· ܘܠܘ ܗܪܟܐ ܒܐܪܥܗ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܘ ܡܠܟܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܡܣܩ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܫܡ̣ܥ ܥܠ ܬܪܗܩ
ChronEdes ܡ̣ܢ ܥܩܬܐ̣ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܬܒܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܝXܪܝܢ ܝܝ ܘܬܐܒܐܝܣ ܘܐܦܪܝܩܝܐ ܀ ܘܗܪܩܠܐ
SevAnt:LuqJul ܬܐܕܣܝܣ : ¹⁴ܥܒܝܕ : ܠܗ : ܡܛܠ : ܡܬܬܚܕܢܘܬܐ : ¹⁵ܓܡܝܪܬܐ ܡܠܟܐ . - . . ¹³ܘܐܦ : ܓܝܪ ܒܡܐܡܪܐ : ܗܘ : ܕܠܘܬ : ܕܚܠ : ܠܐܠܗܐ :
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܗܝܡܢܐ ܚܕ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܥܓܠ ܠܡܝܟܐ ܒܪ ܝܡܠܐ ܡܠܟܐ ܫܡܗ ܒܪ ܝܡܠܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܫܦܛ : ܠܐ ܢܐܡܪ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ . ܘܩܪܐ
Chron1234 ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܗܕܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܥܕܪܐ ܆ ܐܬܦܪܣ ܘܫܠܚ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܥܡܟ ܠܬܘܪܟܝܐ̈ ܕܢܫܒܩܘܢ ܠܢ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܂
MartMarPinḥ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܐܦ ܗܘ ܗܢܐ ܪܕܘܦܐ ܗܘܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܘܐܙܠ‏‎ ܡܠܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܦܢܟ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܓܢܣܗ ܘܫܪܒܬܗ ܕܫܒܘܪ
P:Sam [AB] ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܓܬܝܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܪܓܠܗ ܡܢ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ
IsaacAnt:memHom ܬܒܥ ܩܫܬܬܐ̈ : ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ‏ ‏ܡܠܟܐ ܒܓܐܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܡܚܝܠܐ̈ . ‏ ‏ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܩܠܝܠܐ̈ : ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܬܝܢܐ̈ ܀
BarṢal:ComLiturg ܕܝܠܢ ܂ ܘܝܗ̇ܒ ܝ ܠܢ ܗܠܝܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܃ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܢ̇ܩܘܫܐ ܡܟ̇ܢܫ ܠܢ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ
Chron1234 ܕܢܘܒܝܐ̈ ܂ ܚܙܝܢܝܗܝ ܛܠܝܐ ܡܗܘܢܐ ܂ ܐ ܟ ܒܪ ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܐܒܘ ܣܚܩ ܘܦܓܥ̣ܢܢ ܒܗ ܂ ܘܟܕ ܥܠ̣ܢܢ ܠܘܬܗ ܕܓܐܘܪܓܝܣ ܒܪ