simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] . ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܕܫܕܪܟܘܢ ܠܡܫܐܠ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܘܕܥ
P:Esd [AB] ܕܦܩܕ ܠܢ ܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܀
P:Kings [AB] ܫܢܝܢ̈ ܠܓܠܘܬܗ ܕܝܘܝܟܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܒܝܪܚܐ
IšoMerv:ComOT . [XXXX8X]ܗ̇ܝ ܕܚܬܡܗ ܡܠܟܐ ܒܥܙܩܬܗ ܀ ³ܒܥܙܩܬܗ
BarKoni:Schol ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܐ̣ܠܨ ܠܝܣܪܝܠ
Chron1234 ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܣܪܚ ܡܠܟܐ ܒܟܘܦܗ ܡܢ ܟܘܪܣܢܝܐ̈
P:Jer [AB] ܕܡܪܝܐ : ܘܒܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܕܐܘܪܫܠܡ
ActsMari . ܠܐ ܝܕܥܬ ܡܠܟܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ
P:Josh [AB] : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܕܝܪܡܘܬ : ܘܠܘܬ
P:Jer [AB] ܕܝܡܐ : ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ
P:Kings [AB] : ܐܗܦܟ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ ܠܐܝܠܬ ܠܐܪܡ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܫܘܝ ܡܠܟܐ ܠܐܠܗܐ ܩܪܐ يعني
P:2Macc [AB] . ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܘܡܕܒܪܢܐ : ܠܝܗܘܕܝܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܡܫܝܚܐ |M 102b|ܐܘ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܓܙܪ 3ܐܟܚܕܐ
P:Cor [AB] ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܐܪܛܘܣ ܡܠܟܐ ܆ ܢܛܪ ܗܘܐ
Chron1234 ܐܡܠܟ ܂ ܪܘܡܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܢܣܒܗ̇ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܡܢ
Chron1234 ܦܬܓܡܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܚܒܫ ܗ̣ܘ
Ps-Dion:ChronZuq [ܚܝܐ ܕܝܢ ܬܝܕܣܝܘX ܡܠܟܐ 7]ܚܡܫܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂
P:1Macc [AB] ܡܠܐ̈ : ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ :