simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ . ܕܟܠ ܗܘ ܕܠܐ ܡܕܒܚ ܠܐܠܗܐ̈ ܒܣܝܦܐ ܢܡܘܬ . ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܢ ܐܘ ܕܝܪܝܐ̈ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܐܦܦܐܣܝܣ . ܢܦܩܬ ܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܐܚܝܕ ܥܠܡܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ ܀ ܦܩܕܬ ܡܪܘܬܟ ܆ ܕܟܠ ܕܠܐ ܢܕܒܚ ܡܠܟܐ ܟܬܒ ܗܘ ܐܝܓܡܘܢܐ ܘܐܘܕܥܗ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܗܟܢܐ . ܠܡܪܢ
ActsMarBenh&Sar ܪܫܝܥܐ ܐܬܡܠܝ ܚܡܬܐ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܫܡܥ . ܘܡܣܪܗܒܐܝܬ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܘܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܗܢܐ . ܀ ‏ ‏ 10 ‏ ‏ܗܝܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܪܒܐ ܕܐܬܘܪ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ‏ ܡܓܘܫܐ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ . ܐܫܬܡܥ ܛܐܒܐ ܕܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܐܦ ܠܣܢܚܝܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܟܕ ܫܡܥ . ܐܘܣܦ ܠܡܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ ܕܒܪܬܐ ܐܝܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܐܬܘܪ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ‏ ܡܓܘܫܐ . ܀ ܗܘ ܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܥܩܒ ܒܝܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܫܡܥܬ ܡܛܠ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܡܐܠܠܘܢ ܬܩܦ ܘܥܫܢ ܟܐܒܗ̇ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܫܕܪ
ActsMarBenh&Sar ܐܪܥܢܝܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ ‏ ‏ 20 ܗܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܒܗܢܡ ܦܬܚ ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܝܟ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ . ܦܠܚܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܕܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܘܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ . ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡܪܝ ܆ ܒܪܗ ܕܣܢܚܝܪܝܒ
ActsMarBenh&Sar ܆ ܚܕܝ ܗܘܐ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ . ܘܡܢܫܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܚܒܒ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܓܠܘܢܝܗܝ ܠܐܪܙܐ ܗܢܐ ܩܕܡ ܐܢܫ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܠܒܪܗ ܆ ܠܐ ܫܒܩܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܕܢܣܛܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܡܚܒ ܗܘܐ ܗܘ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ . ܐܬܓܢܚ ܒܗ ܗܘ ܘܐܡܪ . ܡܢܘ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܀ ܗܝ ܡܠܟܐ ܠܢܦܫܝ . ܒܝܕ ܥܒܕܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܐܬܝ ܗܘ ܕܠܗ ܦܠܚ ܀
ActsMarBenh&Sar ܘܩܕܡ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܠܐ ܡܠܟܐ . ܀ ܘܦܩܕ ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܟܕ ܩܡܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܪܗ ܆ ܐܡܪ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܛܥܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝܗܘܢ̈ . ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܀ ‏ ‏ 43
ActsMarBenh&Sar ܐܬܚܡܬ ܘܦܩܕ ܘܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܀ ܥܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ . ܒܕܓܘܢ ܟܦܝܪ ܒܟ ܘܒܐܠܗܝܟ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ
ActsMarBenh&Sar . ܠܐ ܓܠܬ ܥܠ ܢܦܫܗ̇ . ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܬ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܗܝ ܡܢ ܟܕܘ ܐܫܬܘܕܥܬ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܐܒܘܟܘܢ ܆ ܒܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ . ܀ ܦܢܝܘ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܢܨܝܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܚܒܝܒܐ̈ . ܚܘܣܘ ܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܛܠܝܘܬܟܘܢ ܕܠܐ ܢܚܒܠܝܘܗܝ
ActsMarBenh&Sar ܥܠ ܒܐܝܡ ܕܝܠܗ . ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܡܠܟܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܢܩܒܠܘܢ . ܀ ‏ ‏ 46 ܠܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܒܬܪܗ ܝܬܒ
ActsMarBenh&Sar ܢܐܪܒ ܐܘܚܕܢܟ ܘܡܠܟܘܬܟ ܬܥܫܢ . ܠܐ ܬܣܬܪܗܒ ܥܠ ‏‎ ܡܠܟܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܡܡܪܡܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܢܐ̈ . ܀ ܗܢܘܢ ܐܡܪܘ ܠܗ .
ActsMarBenh&Sar ܚܓ‏ܐ ܠܐܠܗܐ̈ . ܘܕܒܚ ܕܒܚܐ̈ . ܘܢܩܝ ܢܘܩܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܬ ܡܠܟܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܢܝܫܝܢ . ‏ ‏ 47 ‏ ܘܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ ܥܒܕ
ActsMarBenh&Sar ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܗܐ ܚܙܝܬܘܢ ܆ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܗ ܠܚܓܐ ܗܘ . ܀ ܘܫܪܝ