simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugMonths&Year ܕܟܠ ܫܒܠܐ ܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ ܕܗܟܢ ܨܒܐ ܬܪܥ
sugOurLord&Synag ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ
sugOurLord&Synag ܗܘܘ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܐ ܪܟܒ ܡܗܠܟ
sugOurLord&Synag ܢܪܥܡ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܟܢܘܫܬܐ ܚܠܘܠܐ ܥܒܕ
sugOurLord&Synag ܒܝܫܐ ܕܡܩܪܒ ܥܡܝ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܡܢ ܪܘܡܐ
sugTwoThieves ܒܥܐ ܠܐ ܐܙܕܩܦ ܡܠܟܐ ܟܣܝܐ ܗܘ ܘܥܠ
sugTwoThieves ܛܥܝܢ . ܐܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ
sugTwoThieves ܡܬܛܦܝܣ ܒܪܣܡܠܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܐܝܢܘ
sugTwoThieves ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܥܠܡܝܢ̈ ܡܬܝܚ
sugTwoThieves ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܩܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ
sugTwoThieves ܡܠܐ . ܘܐܝܢܘ ܡܠܟܐ ܕܗܟܢ ܫܚܝܡ ܡܨܥܪ
sugTwoThieves ܕܢ ܚܝܒܗ ܘܐܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ ܠܐ ܐܫܠܡܗ
sugTwoThieves ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈
sugTwoThieves ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܡܬܚܪܝܬ ܒܪܣܡܠܐ
sugTwoThieves ܒܪܣܡܠܐ ܫܟܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܡܢ
sugWorld ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ ܡܠܟܐ ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ