simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugMonths&Year ܕܗܟܢ ܨܒܐ ܬܪܥ ܠܐܡܗ ܘܠܐ ܡܝܠܠܐ ܢܦܩ ܡܢܗ̇ ܘܠܐ ܡܒܓܢܐ . ܡܠܟܐ ܘܚܠܣܠܣܐ ܐܝܟ ܩܘܣܣܬܐ . ܫܘܚܢ̈ ܒܪܝܫܐ ܕܟܠ ܫܒܠܐ ܦܘܩܕܢ
sugOurLord&Synag ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ ܕܢܦܪܘܩ ܥܕܬܗ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܥܝܠܐ ܪܟܝܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܒܓܠܝܢܗ ܢܗܪܘ ܥܠܡܐ̈ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ
sugOurLord&Synag ܕܥܝܠܐ ܪܟܒ ܡܗܠܟ ܡܪܢ ܒܝܬ ܟܢܫܐ̈ ܘܦܪܣܝܢ ܢܚܬܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܓܘܕܝܢ̈ ܡܢ ܫܒܪܐ̈ . ܒܦܨܝܚܘܬܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܒܪܝܟ ܗܘ
sugOurLord&Synag ܟܢܘܫܬܐ ܚܠܘܠܐ ܥܒܕ ܠܝ ܒܐܫܝܡܘܢ ܟܕ ܡܟܪ ܠܝ ܒܪ ܥܡܪܡ . ܡܠܟܐ ܒܙܡܝܪܬܗ . ܕܡܢ ܦܘܡ ܥܠܝܡܐ̈ ܘܛܠܝܐ̈ ܢܪܥܡ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪ
sugOurLord&Synag ܕܐܬܐ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܘܒܝܕ ܚܝܠܟ ܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܢܟܝܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܒܫܡܟ ܚܝܐ ܐܬܦܪܩܬ ܛܪܘܕ ܡܢܝ ܒܝܫܐ ܕܡܩܪܒ ܥܡܝ
sugTwoThieves ܟܣܝܐ ܗܘ ܘܥܠ ܗܝ ܒܥܝܬ . ܚܢܢܐ ܡܢܗ ܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܙܩܝܦܐ ܕܚܣܕܐ ܠܡܢܐ ܪܟܝܒ ܒܪܝܡܝܢܐ ܐܠܘܠܐ ܒܥܐ ܠܐ ܐܙܕܩܦ
sugTwoThieves ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܟܢܫ ܠܓܝܘܢܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܢܬܬܫܝܛ 57 ܒܪܝܡܝܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܐܟܘܬܝ ܒܩܝܣܐ ܙܩܝܦ ܘܝܬܝܪ ܡܢܢ ܚܫܐ̈ ܛܥܝܢ . ܐܠܘ
sugTwoThieves ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܐܝܢܘ ܐܬܪܗ ܕܡܡܠܟ ܥܠܘܗܝ . ܘܠܡܘܢ ܗܟܢ ܡܨܥܪ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܘܩܫܐ ܠܒܟ ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܒܪܣܡܠܐ ܗܢܐ
sugTwoThieves ܕܟܠ ܥܠܡܝܢ̈ ܡܬܝܚ ܫܘܠܛܢܗ ܘܠܐ ܡܫܬܪܐ . ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܡܨܥܪ ܫܒܝܩ ܐܢܗܘ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܗܢܐ
sugTwoThieves ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܙܥܝ̈ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܙܝܥܬ ܪܥܠܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܚܠܐ ܘܓܒܗ ܕܩܝܪ . ܡܠܐ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܩܪܝܘܗܝ
sugTwoThieves ܕܗܟܢ ܫܚܝܡ ܡܨܥܪ ܘܫܒܝܩ ܡܢ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܒܪܝܡܝܢܐ ܟܠܝܠܗ ܡܠܟܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܗܐ ܣܝܡ ܠܗ ܕܦܢܗ ܬܪܝܥܐ ܘܚܫܐ̈ ܡܠܐ . ܘܐܝܢܘ
sugTwoThieves ܗܘ ܠܐ ܐܫܠܡܗ ܒܪܝܡܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܡܠܟܐ ܒܠܥ ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܥܡܢ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܦܝܠܛܘܣ ܕܢ ܚܝܒܗ ܘܐܠܘ
sugTwoThieves ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܫܠܡܗ ܒܪܝܡܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ
sugTwoThieves ܘܐܢܬ ܡܬܚܪܝܬ ܒܪܣܡܠܐ ܦܓܪܗ ܡܦܪܣܝ ܘܓܘܫܡܗ ܫܠܝܚ ܡܠܟܐ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ
sugTwoThieves ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܡܢ ܡܥܠ ܠܟ ܠܓܘ ܓܢܬܐ . ܠܡܘܢ ܠܐ ܕܒܪܟ ܘܦܪܚ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܗ ܗܝܡܢܬ ܕܡܚܐ ܗܘ ܡܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܟܪܙܬ ܒܪܣܡܠܐ ܫܟܒ ܠܗ
sugWorld ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ ܙܝܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܟܐܒܐ ܦܐ ܦܚܬܐ ܘܣܘܪܕܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܐ ܫܓܝܫܐ ܢܦܫܐ ܕܕܒܪ ܠܝ ܣܡܟܬ ܣܪܗܒ ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ