simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ : ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ
Tim1:Epist ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ : ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ
Tim1:Epist ܨܥܪܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ :
ZachSch:ActsSev ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܖܝܫܝܬܐ̈
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܝܢ ܘܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܬܬܦܝܣ ܐܟܚܕܐ
ZachSch:ActsSev ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܠܙܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܫܘܠܡܐ ܕܕܚܠܬ
ZachSch:ActsSev ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܙܐܢܘܢ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܕܐܬܐ
ZachSch:ActsSev ܒܕܝܐ ܪܟܒܘ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܖܣܝܐ̈ ܟܕ ܐܬܐ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܟܕ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܩܒܠ ܠܥܒܕܐ ܐܝܬܝܗ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝܐܢ̈ ܐܙܠ ܨܝܕ ܡܠܟܐ ܘܬܘܒ ܗܦܟ ܘܠܘܩܒܠ
ZachSch:ActsSev ܓܝܪ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܗܝ ܕܗܘܬ ܕܐܘܕܥܗ
ZachSch:ActsSev ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܟܕ ܥܕܪܘܗܝ ܩܠܡܢܛܝܢܘܣ
ZachSch:ActsSev ܐܝܟܢܐ ܕܡܚܕܐ ܢܦܩܘܕ ܡܠܟܐ ܕܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ
ZachSch:ActsSev ܕܝܢܐ̈ ܕܐܬܝܗܒܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܓܒܝܬܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ
ZachSch:ActsSev ܩܠܝܠ ܐܦ ܗܘ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܕܗܢܐ ܨܒܝܢܐ
ZachSch:ActsSev ܟܗܢܘܬܐ ܫܠܡ ܗܘ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܟܕ
ZachSch:ActsSev ܐܝܙܓܕܘܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܥܒܕܘ .
ZachSch:ActsSev ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ