simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
Tim1:Epist : ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐẌ ܆ ³ܐܪܐ ܗܘ̈ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܆ 5 , 45ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܆ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
Tim1:Epist : ܕܒܩܢܘܡܗ ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ : ܠ̇ܒܫ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ³⁴⁸ܗܘܬ̈ ܠܗ . 6 , 8ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܆ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܙܓܕܐ .
Tim1:Epist ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܦܓܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ ³⁶⁴ܐܝܬܘܗܝ . 4 , 13ܐܢ ܨܥܪܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫ
ZachSch:ActsSev ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܘܖܝܫܝܬܐ̈ ܕܒܘܠܐ ܕܐܦܪܘܕܝܣܝܕܘܣ ܡܝܬܐ ܡܠܟܐ ܐܙܝܥ ܕܒܗܘ ܙܒܢܐ ܒܐܝܩܖܐ̈ ܘܒܫܘܠܛܢܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܟܕ ܐܬܬܦܝܣ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܐܢܬܬܗ ܟܕ ܠܝܬ ܐܢܫ ܥܡܗܘܢ ܐܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܨܒܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܘܚܠܩܐ̈ ܕܢܥܒܕ ܒܕܐ ܗܘܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܘܠܗܢܐ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܫܘܠܡܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܐܘܢܛܝܘܣ ܘܐܠܝܘܣ ܘܦܡܦܪܦܝܘܣ ܡܠܟܐ ܡܬܒܩܝܢ ܗܘܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܢܐܠܦ ܐܢ ܗܘ ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܠܙܐܢܘܢ
ZachSch:ActsSev . ܐܠܐ ܕܐܬܐ ܙܒܢܐ ܕܡܫܬܪܝܢ ܘܥܒܪܝܢ ܣܘܥܖܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܚܐܦܗܘܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪ ܙܐܢܘܢ
ZachSch:ActsSev ܕܦܖܣܝܐ̈ ܟܕ ܐܬܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܗܢܐ ܐܬܪܐ ܘܒܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܣܩܝܢ ܣܝܡܬܐ̈ . ܟܕ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܕܝܐ ܪܟܒܘ ܕܕܪܝܘܫ
ZachSch:ActsSev ܩܒܠ ܠܥܒܕܐ ܐܝܬܝܗ . ܘܡܟܝܠ ܠܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܡܢܥ . ܡܠܟܐ ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܕܢܐ ܢܥܒܪܝܗ̇ ܠܨܘܪ . ܗܘ ܕܟܕ ܠܗܢܐ
ZachSch:ActsSev ܘܬܘܒ ܗܦܟ ܘܠܘܩܒܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܕܬܐ̈ ܒܟܠܡܕܡ ܫܓܫ ܘܫܝܢܐ ܡܠܟܐ ܥܠܬܐ ܠܫܓܘܫܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܟܕ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܙܠ ܨܝܕ
ZachSch:ActsSev ܗܝ ܕܗܘܬ ܕܐܘܕܥܗ ܗܘ ܕܡܕܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘ ܐܬܪܐ ܘܫܓܫܘܬܗ ܡܠܟܐ ܕܠܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ܢܐܬܐ . ܟܕ ܝܠܦ ܓܝܪ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ
ZachSch:ActsSev ܟܕ ܥܕܪܘܗܝ ܩܠܡܢܛܝܢܘܣ ܗܘ ܕܗܝܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܝܠܦ ܡܢܢ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܝܨܝܦܝܢ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܥܠ ܩܕܡ
ZachSch:ActsSev ܕܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܕܒܗܘ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܛܟܣܗ ܚܟܝܡܐ ܘܪܘܚܢܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܚܕܐ ܢܦܩܘܕ
ZachSch:ActsSev ܓܒܝܬܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܢܝܬܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܠܗܢܘܢ ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܕܘܓܡܛܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘ ܣܐܘܝܪܐ ܥܒܕ ܩܕܡ ܕܝܢܐ̈ ܕܐܬܝܗܒܘ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܢܗܘܐ ܕܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܐܠܘ ܠܐ ܕܚܣܡܐ ܘܛܢܢܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܠܟܐ . ܠܗܢܘܢ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܫܠܡܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܦ ܗܘ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܒܦܣܩܐ̈ ܓܘܢܝܐ̈ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܓܒܝܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫܠܡ ܗܘ
ZachSch:ActsSev ܕܝܠܢ ܥܒܕܘ . ܟܕ ܡܦܝܣܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܢܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܠܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝܙܓܕܘܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܠܘܬ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܪ ܗܟܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܫܪܝ ܒܢܣܝܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܫܘܠܡܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܬܦܪܣܘ ܨܒܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܐ