simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܨܒܐ ܕܢܟܠܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܓܒܝܬܐ ܕܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ
sugCherub&Thief ܣܩܪܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܬܚܬܡܬ . ܘܠܓܝܣܐ
sugDeath&Satan ܨܠܝܬ . ܘܐܝܟ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܡܬܚܫܚ
sugGold&Wheat ܟܠܠܬܐ̈ ܚܛܬܐ ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܕܩܐܡ ܒܐܪܥܐ ܬܓܐ
sugJoseph&Benjamin ܐܢܐ ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܟܐܒܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ
sugJoseph&Benjamin ܚܕܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܘܐܚܪܬܐ ܡܢ ܐܚܝ̈
sugJoseph&Benjamin ܐܦ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܒܟܐ ܗܘܝܬ ܠܗ
sugJoseph&Benjamin ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܟ ܕܡܐ ܘܦܪܨܘܦܗ
sugMary&Magi ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ
sugMary&Magi ܡܓܘܫܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘ ܒܪܟܝ ܘܩܛܪ
sugMary&Magi ܗܕܐ ܗܘܬ ܕܬܐܠܕ ܡܠܟܐ ܡܣܟܢܬܐ . ܕܣܢܝܩܐ
sugMary&Magi ܐܢܐ ܘܡܓܙܝܢܝ ܘܐܝܟܢ ܡܠܟܐ ܡܢܝ ܡܬܚܙܐ ܡܓܘܫܐ̈
sugMary&Magi ܗܘ ܗܘ ܕܝܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝܕ ܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ
sugMary&Magi ܐܝܬ ܒܗ ܘܐܝܟܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܡܬܚܙܐ ܡܓܘܫܐ̈
sugMary&Magi ܐܢܫܐ̈ ܕܬܥܩܒܘܢ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܘܟܢ ܬܣܓܕܘܢ .
sugMary&Magi ܕܐܡܗ ܫܠܐ ܘܡܢܟܘܢ ܡܠܟܐ ܠܡܢ ܡܬܟܪܙ ܡܓܘܫܐ̈
sugMary&Magi ܘܐܝܟܢ ܦܫܝܩ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܠܡܐ .
sugMary&Magi ܐܪܙܗ ܕܒܪܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܒܦܢܝܬܟܘܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܝܐܐ
sugMary&Magi ܒܢܘܗܪܗ ܐܬܓܘܙܠܬ ܘܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܗܘ ܣܒܪܢ ܡܪܝܡ
sugMonths&Year ܡܬܒܣܡܝܢ . ܘܟܠܝܠ ܡܠܟܐ ܒܝ ܡܬܓܕܠ ܘܚܕܐ