simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܡܠܟܐ ܒܙܟܘܬܐ : ܘܐܬܐ
ActsGregPirang ܒXܝܚܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܦܣܩܢ̈ ܐܕܢܘܗܝ̈ ܘܢܚܝܪܘܗܝ̈
ActsGregPirang ܠܗ ܆ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܐܦܩܘܗܝ ܡܢ ¹³⁸ܒܝܬ
ActsGregPirang ܘܒܥܘ ܡܢ ܩܪܡ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܠ ܥܩܘܪܝܐ̈
ActsGregPirang ܝܪܚܝܢ̈ ܆ ܐܫܩܠ ܡܠܟܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܪܢܐܙܠ ܠܩܪܒܐ
ActsGregPirang X ܕܢܒܥܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܢܬܠܗ ܠܗܘܢ
ActsGregPirang ܪܒܐ ܥܠ ܠܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܒܥܐ ܡܢܗ ܗܕܐ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܨ ܒܐ ܡܠܟܐ ܒܗܘ̇ ܝܘܡܐ .
ActsGregPirang ܪܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܠܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܩܡܘ ܡܓܘܫܐ̈
ActsGregPirang ܟܠܗܘܢ ¹⁵⁵ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܨ
ActsGregPirang |ܬܥܒX ܬܬܝܩܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܬܗܘܐ
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܐܫܩܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܘ̇ ²X³ܒܝܬ
ActsGregPirang . ܩܪܐ ܠܟ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܟ
ActsGregPirang ܒܗܕܐ ܕܐ̇XܝܬܘܢXX ܪܢܫܪܝܢܝ ܡܠܟܐ ܒܥܐ . ܫܪܐ
ActsGregPirang ܘܠܒܝܒܘܬܐ . ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܩܕܡ
ActsGregPirang ܠܝܬ . ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ .
ActsGregPirang ܡܫܬܘܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܠܝ̇Xܢ ܝܫܘܥ
ActsGregPirang ܐܬܐ : ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ : ܕܢܐܙܠ
ActsGregPirang ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ
ActsMarBenh&Sar ܩܘܣܛܘܣ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ . ܐܡܠܟ