simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܕܢܫܬܩܠ ܥܘܬܪܗ
ActsGregPirang ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܩܣܪ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܟܕ
ActsGregPirang ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܘܪܒܘܬܗ
ActsGregPirang . ܐܡܠܟ ܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ
ActsGregPirang ܐܝܙ ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܟ
ActsGregPirang ܘܐܬܩܒܠ ܡܢ ܩܣܪ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ
ActsGregPirang . ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܕܐܦ
ActsGregPirang ܠܐܪܢܐ ⁷³ܪܦܪܣܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܪܝܢ ܒܗܕܐ ܠܐ
ActsGregPirang ܘܐܬܐ ܥXܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܥܠ ܩܕܡ
ActsGregPirang . ܘܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ
ActsGregPirang ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ
ActsGregPirang ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩX ܡܠܟܐ ܆ ܘܝܩܪܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ̈
ActsGregPirang ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ
ActsGregPirang ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܬܫܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܙܠ ܗܘ̈
ActsGregPirang ܕ ܓܪܝܓܘܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܡܪ ܠܗ
ActsGregPirang ܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
ActsGregPirang ܕܝܢ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܐܬܕܡܪ ܒܚܟܡܬܗ
ActsGregPirang ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ . ܐܫܠܡܝܗܝ
ActsGregPirang ܕܒܝܬ ܐܪܡܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܝܢ .