simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܠܓܒܝܬܐ ܕܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܩܒܠ ܘܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܠܚܕܬܘܬ ܦܣܩܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܖܕܘܦܝܐ̈ ܨܒܐ ܕܢܟܠܐ ܗܘ
sugCherub&Thief ܐܬܚܬܡܬ . ܘܠܓܝܣܐ ܐܫܬܘܫܛܬ ܘܫܩܠܗ̇ ܘܪܕܐ ܠܓܢܬ ܥܕܢ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܓܢܬܐ ܘܥܐܠ ܐܕܡ ܕܛܪܝܕ ܗܘܐ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܐܝܟ ܣܩܪܐ ܡܢ ܒܝܬ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܡܬܚܫܚ ܐܢܐ 72 ܤܛܢܐ ܣܟܠ ܐܢܬ ܗܘ ܡܘܬܐ ܠܡܕܥ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܚܛܐ ܐܢܐ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܒܝܫܐ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܦܚܐ̈ ܨܠܝܬ . ܘܐܝܟ
sugGold&Wheat ܕܩܐܡ ܒܐܪܥܐ ܬܓܐ ܒܪܝܫܗ ܣܐܡ ܠܝ . ܘܥܢܬ ܚܛܬܐ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܝ ܒܝ ܡܬܩܝܡܝܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܘܒܝ ܡܬܡܟܪܢ̈ ܟܠܠܬܐ̈ ܚܛܬܐ ܘܟܠ
sugJoseph&Benjamin ܟܐܒܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܠܝ . ܕܡܘܩܕ ܠܝ ܘܠܐ ܫܠܐ ܢܘܗܪܐ ܕܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܥܝܝܩ ܠܒܟ ܘܟܡܐ ܫܦܥܢ̈ ܕܡܥܝܟ̈ ܒܢܝܡܝܢ ܓܠܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܪܝ
sugJoseph&Benjamin ܘܐܚܪܬܐ ܡܢ ܐܚܝ̈ ܝܘܣܦ ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܚܝܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܝܘܣܦ ܙܘܥܬܐ ܢܦܠܬ ܥܠܝ ܘܕܚܠܬܐ ܘܪܬܝܬܐ . ܚܕܐ ܡܢܟ ܡܪܝ
sugJoseph&Benjamin ܒܟܐ ܗܘܝܬ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܠܡܢ ܕܡܐ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܡܠܟܐ ܛܐܒܗ ܓܢܝܚܐ ܕܝܘܣܦ ܐܢܗܘ ܕܓܠܐ ܗܘܝܬ ܠܟ . ܟܒܪ ܐܦ ܐܢܬ ܡܪܝ
sugJoseph&Benjamin ܠܟ ܕܡܐ ܘܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܦܪܨܘܦܟ . ܘܪܝܚܐ ܡܢܟ ܐܬܐ ܠܝ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܥܒܕܐ̈ . ܠܚܕ ܗܐ ܡܕܡܐ ܐܢܐ ܠܗ ܘܕܚܠ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝ
sugMary&Magi ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ ܫܒܝܚܬܐ ܐܬܘܪ ܟܕ ܡܠܟܐ ܢܚܬ ܘܐܙܠ ܣܒܪ ܘܐܟܪܙ ܠܗܘܢ . ܠܒܢܝ̈ ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ
sugMary&Magi ܗܘ ܒܪܟܝ ܘܩܛܪ ܬܓܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܟܠ . ܘܪܒ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܥܠܡܐ ܡܠܟܐ ܨܝܕ ܝܠܘܕܐ ܒܣܝܡܬܟܘܢ̈ 35 ܡܓܘܫܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܡܓܘܫܐ̈
sugMary&Magi ܡܣܟܢܬܐ . ܕܣܢܝܩܐ ܐܢܐ ܘܡܓܙܝܢܝ ܘܐܝܟܢ ܡܠܟܐ ܡܢܝ ܡܬܚܙܐ ܡܠܟܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܟܠ ܡܫܬܡܥ ܡܪܝܡ ܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܗܕܐ ܗܘܬ ܕܬܐܠܕ
sugMary&Magi ܡܢܝ ܡܬܚܙܐ ܡܓܘܫܐ̈ ܒܟܝ ܒܠܚܘܕܝܟܝ ܗܕܐ ܗܘܬ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܗܘܬ ܕܬܐܠܕ ܡܠܟܐ ܡܣܟܢܬܐ . ܕܣܢܝܩܐ ܐܢܐ ܘܡܓܙܝܢܝ ܘܐܝܟܢ
sugMary&Magi ܕܝܠܝܕ ܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ . ܕܗܢܐ ܒܪܗ̇ ܗܘ ܕܡܣܟܢܬܐ ܕܬܚܙܐ ܡܠܟܐ ܘܗܘ ܠܐ ܚܣܪ ܐܘ ܡܬܬܟܝܠ ܡܪܝܡ ܕܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܘ ܕܝܠܟܘܢ
sugMary&Magi ܒܗ ܡܬܚܙܐ ܡܓܘܫܐ̈ ܗܐ ܚܙܝܢܢ ܕܫܠܐ ܘܢܝܚ ܛܠܝܐ ܘܡܟܝܟ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܒܝܬܐ ܕܐܡܗ ܡܓܙܝ ܣܢܝܩ . ܘܫܪܒܐ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܐܝܬ ܒܗ ܘܐܝܟܢ
sugMary&Magi ܘܟܢ ܬܣܓܕܘܢ . ܕܠܡܐ ܐܘܪܚܐ ܐܫܬܚܠܦܬ ܘܡܠܟܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܡܢܗܪ ܕܢܣܒܪܘܢ ܡܪܝܡ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܢܫܐ̈ ܕܬܥܩܒܘܢ ܡܢܘ
sugMary&Magi ܠܡܢ ܡܬܟܪܙ ܡܓܘܫܐ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܒܪܟܝ ܠܥܠ ܪܟܝܒܝܢ ܪܘܡܐ ܡܠܟܐ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܘܣܕܪܐ̈ ܠܒܪܝ . ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܕܐܡܗ ܫܠܐ ܘܡܢܟܘܢ
sugMary&Magi ܥܠ ܥܠܡܐ . ܘܠܓܢܒܪܐ̈ ܘܠܡܫܡܗܐ̈ ܐܝܟܢ ܫܒܪܐ ܡܕܒܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܦܢܝܬܢ ܐܫܬܓܫܬ ܡܪܝܡ ܛܠܐ ܝܠܘܕܐ ܘܐܝܟܢ ܦܫܝܩ ܕܢܗܘܐ
sugMary&Magi ܒܦܢܝܬܟܘܢ ܡܓܘܫܐ̈ ܝܐܐ ܗܘ ܐܦ ܠܟܝ ܕܬܩܒܠܝܢ ܕܐܠܘ ܫܪܪܐ ܡܠܟܐ ܟܠܗ ܫܪܒܐ ܘܬܢܗܪܘܢ . ܡܢܘ ܓܠܐ ܠܟܘܢ ܐܪܙܗ ܕܒܪܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
sugMary&Magi ܗܘ ܣܒܪܢ ܡܪܝܡ ܠܐ ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܕܬܡܠܠܘܢ ܗܠܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܫܒܝܚ ܣܓܝ ܡܢ ܟܘܟܒܐ̈ . ܘܐܪܥܢ ܒܢܘܗܪܗ ܐܬܓܘܙܠܬ ܘܕܕܢܚ
sugMonths&Year ܒܝ ܡܬܓܕܠ ܘܚܕܐ ܠܒܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܫܒܠ ܚܩܠܐ ܒܝ ܫܘܚܐ ܘܚܠܣܠܣܐ ܡܠܟܐ ܪܓܝܓܐ̈ ܒܝ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܣܝܩܝ̈ ܪܝܚܐ ܡܬܒܣܡܝܢ . ܘܟܠܝܠ