simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܐܕܡܐ X . ܘܫܡܘܐܝܠXX ܡܠܟܐ ܕܐܨܒܘܝܡXX . ܘܣ̇ܠܡXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܛܪܕܘ ⁴¹⁰ܡܢ ܥܕܬܐ . ܦܣܩ ܗܘܐ ⁴¹¹ܪܝܫܗ ܕܚܒܪܗ ܕܓܘܠܝܕ ܡܠܟܐ ܩܘܠܣܐ̈ ܠܪܝܫܗ ܕܚܣܝܐ ܓܕܠܘ ܫܘܝܐܝܬ ܘܠܡܩܕܘܢ ܒܦܘܩܕܢ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܡܝܬ ܐܪܐܩܠܝ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ·Xܝܛ· ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܘܫܒܥ̈ ܕܥܘܡܪ ܒܪ ܟܛܐܒ
ActsMarMaʿIn ܙܟܝܐ ܗܘ̇ܐ ܒܪܘܡܢܝܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܦܘܪܩܢܐ ܘܠܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܒܝܕ‏ ‏ ‏ ‏ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ
P:Esd [AB] . ܘܣܓܝܐܐ̈ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܚܡܪܐ ܚܝܠܬܢ : ܡܢ ܗܘ ܗܟܝܠ ܗܘ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ . ܓܒܪܐ̈ : ܠܘ ܪܒܐ ܗܘ
P:Josh [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܝ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܝܗ̇̈ ܓܢܒܪܝܢ̈ ܗܘܘ . ܘܫܕܪ ܐܕܘܢܝܨܕܩ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆ 38ܛܒ ܣܓܝ ܦܫܝܩ ܠܗ . |385|ܘܠܡܚܘܝܘ ܠܗܘ̇ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܫܢܐ ܢܗܘܐ 37ܠܡܐܡܪ ܀ 19 , 7ܠܠܫܢܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܐܡ̇ܪ
P:Acts [AB] . ܘܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ . ܕܐܫܟܚܬ ܠܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܝܫܝ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܐܪܒܥܝܢ . ܘܢܣܒܗ . ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܠܕܘܝܕ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
P:Kings [AB] ܕܬܘ ܠܘܬܝ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܩܫܝܐܝܬ : ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܬ ܪܚܒܥܡ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Sam [AB] : ܙܠܝ ܠܒܝܬܟܝ : ܐܢܐ ܐܦܩܘܕ ܥܠܝܟܝ . ܐܡܪܐ ܐܢܬܬܐ ܡܠܟܐ ܢܫܒܩܘܢ ܠܐܒܘܗܝ ܫܡܐ ܘܫܪܒܬܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇
P:Deut [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܚܫܒܘܢ . ܘܐܫܠܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܒܐܝܕܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܥܡܗ : ܘܠܐܪܥܗ : ܘܥܒܕ ܠܗ ܐܝܟ ܕܥܒܕܬ ܠܣܝܚܘܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܠܗ ܂ ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܣܟܡܐ ܕܥܒܕܐ ܡܠܟܐ ܩܢܕܝܩܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܬܐ ܃ ܠܘ ܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦܠܐ ܐܝܙܓܕܐ ܂
JacSer:memElishCapSam ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܘܠܐ ܟܪܝܐ ܠܗ ܕܐܟܠ ܢܫܐ̈ ܚܒܝܒܝܗܝܢ̈ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܡܫܦܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܡܣܝܦ ܠܗܘܢ ܚܒܝܫ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܫܠܐ
P:2Macc [AB] ܐܬܚܡܬ ܣܓܝ . ܘܦܩܕ ܕܢܪܬܚܘܢ ܛܓܢܐ̈ ܘܩܕܣܐ̈ . ܘܟܕ ܐܪܬܚܘ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܗܘ ܓܝܪ ܠܡܡܬ . ܐܘ ܕܢܥܒܪ ܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗܬܢ̈ . ܘܟܕ ܫܡܥ
P:Isa [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܡܪܘ ܠܟ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܘ ܡܠܟܐ ܘܒܟܠܗ ܒܝܬ ܫܘܠܛܢܗ . ܘܐܬܐ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
P:Acts [AB] ܐܚܪܢܐ ܁ ܝܫܘܥ . ܐܬܕܠܚܘ ܕܝܢ ܪܝܫܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܆ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܩܣܪ ܩܝܡܝܢ ܇ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܕܐܝܬ
IšoMerv:ComOT ܕܨܘܪܝܐ̈ ܐܘ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܀ ⁵[XX1XddX0]ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܥܠ ܣܛܢܐ ܝܝܠܡ ܡܕܒܪܢܗܘܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ : ܒܦܪܨܘܦ
Chron1234 ܂ ܘܟܬܒ ܒܗ̇ ܗܟܢܐ ܂ ܕܗܢܐ ܕܗܐ ܐܬ̇ܐ ܠܘܬܟ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܂ ܐܬܦܪܣ ܘܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܘܐܬܛܟܢ ܕܬܬܝܒܠ ܠܘܬ ܐܒܘ ܣܚܩ
P:Josh [AB] ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܥܣܬܪܘܬ . ܘܐܡܪܘ ܠܢ ܩܫܝܫܝܢ̈ : ܡܠܟܐ ܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ