simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܕܫܕܪܟܘܢ ܠܡܫܐܠ ܡܢ ܡܪܝܐ : ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ܘܬܐܬܐ ܚܡܬܝ ܥܠ ܐܬܪܐ ܗܢܐ : ܘܠܐ ܬܕܥܟ . ܘܥܠ
Chron1234 ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܦܝܣ̈ ܡܛܠ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܠܚܙܬܗ ܕܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܂ ܘܟܕ ܦܩ̣ܕ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܪܥܐ ܕܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܢܩܦܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܕܦܩܕ ܠܢ ܟܘܪܫ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܒܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܡܠܟܐ ܟܠܕܝܐ̈ . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܠܓܠܘܬܗ ܕܝܘܝܟܝܢ
IšoMerv:ComOT ܒܥܙܩܬܗ ܀ ³ܒܥܙܩܬܗ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܟܐܡܬ ܢܗܘܐ ܢܟܝܢܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܒܝܕ ܢܘܪܐ ܕܝܢܝܢ ܗܘܘ . [XXXX8X]ܗ̇ܝ ܕܚܬܡܗ
BarKoni:Schol ܕܐܕܘܡ ܐ̣ܠܨ ܠܝܣܪܝܠ ܂ ܝ ܘܝܗܘ 5ܕܢܬܒܥ̇ ܥܝܪܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܡܠܟܐ 3ܕܐܕܘܡ ܐܝܟ ܕܢܐܠܘܨ ܠܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܬ ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ
Chron1234 ܒܟܘܦܗ ܡܢ ܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܂ ܫܕܪ ܝX ܠܥܒܕܐܠܗ ܐܚܘܗܝ ܂ ܕܩܫܝܫ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ ܀ ܥܒܕܐܠܗ ܕܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܣܪܚ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܠܒܒܠ ܢܐܙܠܘܢ : ܘܬܡܢ ܢܗܘܘܢ ܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܠ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܒܒܝܬ
ActsMari . ܗܫܐ ܕܝܢ : ܡܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܫܡܗ ܡܣܬܥܪܢ̈ . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܫܡܝܐ ܒܫܘܒܚܐ ܐܣܬܠܩ : ܘܡܢ ܝܡܝܢ ܐܒܐ ܝܬܒ . ܠܐ ܝܕܥܬ
P:Josh [AB] ܕܝܪܡܘܬ : ܘܠܘܬ ܢܦܝܥ ܡܠܟܐ ܕܠܟܝܫ : ܘܠܘܬ ܕܒܝܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ
P:Jer [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡܬܩܠܐ ܠܢܚܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܚܕ : ܘܬܘܪܐ̈ ܬܪܥܣܪ ܕܢܚܫܐ ܕܬܚܝܬ ܓܣܘܗܝ̈ ܕܝܡܐ : ܕܥܒܕ
P:Kings [AB] ܕܐܪܡ ܠܐܝܠܬ ܠܐܪܡ : ܘܐܦܩ ܠܝܗܘܕܐ ܡܢ ܐܝܠܬ . ܘܐܪܡܝܐ̈ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܬܟܬܫܘܢ ܥܠܝܗ̇ . ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܐܗܦܟ ܪܨܢ
BarBahl:SyrLex ܠܐܠܗܐ ܩܪܐ يعني بالملك الله عزّ وجلّ احفظ كلامه ܡܠܟܐ السراويل بيت التكّه ܀ ܦܘܡܗ ܕܡܠܟܐ ܛܪ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܫܘܝ
P:2Macc [AB] ܘܡܕܒܪܢܐ : ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܣܝܡܐ̈ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܝ : ܫܠܡܐ ܡܠܟܐ ܢܦܫܗ : ܟܬܒ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܕܒܥܘܬܐ : ܗܟܢܐ . ܐܢܛܝܟܘܣ
Tim1:DisputCalMahdi . ܘܐܬܓܙܪ 3ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܥܡܕ . ܘܐܬܓܙܪ ܡ̇ܢ ܒܪ ܬܡܢܝܐ ܡܠܟܐ ܠܡܓܙܪ ܀ 5 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ 2ܡܠܠܢܢ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ |M 102b|ܐܘ
P:Cor [AB] ܆ ܢܛܪ ܗܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܕܪܡܘܣܩܝܐ̈ ܂ ܠܡܐܚܕܢܝ . ܘܡܢ ܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܥܠܡܝܢ ܆ ܕܠܐ ܡܟܕܒ ܐܢܐ . ܒܕܪܡܣܘܩ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܐܪܛܘܣ
Chron1234 ܘܢܣܒܗ̇ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ ܘܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܡܠܟ ܂ ܪܘܡܢܘܣ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܒܫ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܘܐܦܝܣ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܚܠܝܨܐ ܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܦܢܐ ܗܘ̣ܐ 0 ܦܬܓܡܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
Ps-Dion:ChronZuq 7]ܚܡܫܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ X Xܝ ܡܢܗܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܗܢܘܢ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܡܥ ܂ [ܚܝܐ ܕܝܢ ܬܝܕܣܝܘX
P:1Macc [AB] ܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ : ܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܩܘܝܬܘܢ ܒܩܝܡܐ ܕܥܡܢ : ܡܠܟܐ ܠܢ ܠܥܘܕܪܢܐ . ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ : ܕܡܛܪܝܘܣ