simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܒܫܘܩܐ̈ ܦ̇ܗܐ ܗܘܐ ܕܢܫܝܓ ܡܢܗܘܢ ܛܡܐܘܬܐ XX 8ܗ̇ܠܟ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ X 89ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܕܢܥܝܪܝܘܗܝ ܠܬܝܒܘܬܐ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܥܒܪ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܫܠܚ ܠܘܬ ܐܚܝܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐܐ ܀ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܣܬܘܐ ܘܡ̣ܛܐ ܬܐܕܐ ܆ ܐܬܛܝܒ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܪܫܗ ܕܢܝܣܢ ܂ ܝ ܂ ܘܗܘܐ ܐܢܘܪܝܣ ܐܚܘܗܝ ܡ̇ܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝXܠܣܝܝXܢܩܐ ·ܣܘܝXܪXܢܝܝX ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܐܪܩܕ ܣ
Ps-Zach:EccHist ܚܢܦܐ ܘܐܬܟܣܣ ܗܘܐ ܂ ܕܡܛܠ ܕܒܡ̈ ܢܝ ܬܫXܫܢXܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܠܐ ܥܗܕܘ ܐܦ ܐܢ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܝ ܕܩܒܠ ܒܠܛܫܨܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܠܒܒܠ : ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܘܫܪܝܐ ܪܒ ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ : ܠܫܪܝܐ ܒܪ ܢܪܝܐ ܒܪ ܡܥܣܝܐ : ܟܕ ܐܙܠ ܥܡ ܨܕܩܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ ܐܢܫ ܆ 27ܐܝܬ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ . |M ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܠܗܐ . 2 , 10ܐܠܐ ܕܗ̇ܝ 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ : ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܥܡܗ ܝܘܝ . ܘܠܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܣܝܚܘܢ
Eph:memHom ܘܠܒܫ ܣܩܐ ܘܐܘܟܡܘ ܣܕܪܘܗܝ̈ ܐܟܘܬܗ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܕܓܐܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . XXܝXX--³ܫܡܥܝܢX--²ܗܘ̈ XܢܝX¹ XX 8ܪܗܛ
IsaacAnt:memHom : ܚܙܐ ܗܘ ܛܒ ܡܢ ܬܢܝܢܐ ܀ ܘܟܕ ܐܝܬ ܥܝܢܐ̈ ܠܕܐܬܬܠܡܕ : ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܫܘܝܐܝܬ : ܥܝܢܐ̈ ܠܬܪܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ‏ ‏ܕܩܕܡ ܥܠ ܠܩܝܛܘܢ
P:2Chr [AB] ܕܐܕܘܡ . ܘܐܚܙܝܐ ܢܚܬ ܠܡܚܙܐ ܠܝܘܪܡ ܒܪܗ ܕܐܚܒ ܒܐܝܙܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܕܡܚܐܘܗܝ ܒܪܡܬܐ : ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܚܙܐܝܠ
IšoMerv:ComOT ܗܘܐ ܕܡܕܝܐ̈ . ܘܟܘܪܫ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܫܩ̣ܠ ܡܠܟܘܬܐ . ܗܟܘܬ ܡܠܟܐ ܕܪܝܘܫ . ܗܢܘ . ܕܪܝܘܫ ܘܐܣܛܝܓܘܣ . ܐܠܐ ܚܙܝ X ܕܐܣܛܝܓܘܣ
Chron1234 ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܕܪܝXX ܐܚܪܢܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܘ· ܂ ܘܒܫܢܬ ·ܒ· ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܘܒܫܢܬ ·ܣܚ· ܕܫܒܝX ܝX ܡܝܬ ܩܡܒܘܣܝܣ
Eph:memHom ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܘ ܕܢܚܬܐ̈ ܡܥܛܦ ⁴ܗܘܐ XX 1ܐܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ XX9ܠܒܥܝܪܐ ܚܣܠܘ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܡܢܘ ܕܚܡܪܐ ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ
ChronMin ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܐܒ ܂ 3 X X ܂ ܩܝ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܡܘ ܂ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ 2 X ܂ ܝXܠ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܠܗ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒܝX Xܐܬܬܫܝܛܬ ܒXܬ̣ܗ ܂ Xܝ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܩܪܒܐ ܐܬܩ̣ܛܠX ܡܠܟܐ ܓܒܪܗ̇ ܟ ܗ̣ܘ ܚ̣ܝ ܂ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܩXܪܒܐ Xܝܡ ܐܪܐܛܐ
Chron1234 ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܂ ܟ̣̇ܢܫ ܚܝܠܘܬܗ ܘܐܬ̣ܐ ܠܐܘܪܥܗ ܂ ܘܐܣXܕܪ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܥ̣ܠ ܗܘ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܝ ܕܘܝܕ
Chron1234 ܡܐܡܘܢ ܕܬܬܒܢܐ ܛܐܘܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܐXܟܢܫܘ ܦܥܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܛܥܢܘܢ ܘܢܐܙܠܘܢ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ
IsaacAnt:memHom : . . . ܘܠܐܝܩܪܐ ܕܫܪܝܪܘܬܗܘܢ . ܡܠܠ ܗܘܐ ܢܨܚܢܝܗܘܢ̈ : ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ : ܡܟܝܪܬܝ ܘܗܘܝܘ ܫܘܐ ܠܟܝ ܀ ܫܝܢܐ ܥܒܕܐ ܒܪܬ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܐܢܬ ܗܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܒܝܬܐ ܕܝܗܘܕ : ܡܠܟܐ : ܘܦܫܪܐ ܢܚܘܐ . ܨܚ ܘ ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܥܢܐ
SynWestSyr ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܟܠ ܡܠܟܐ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ