simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܡܬܚܢܩܝܢ ܗܘܘ ܛܠܝܐ̈ ܒܢܗܪܐ ܇ ܡܢ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܡܘܫܐ ܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܘܥ̣ܪܩ ܠܐܪܒܝܐ ܠܘܬ ܪܥܘܐܝܠ . ܘܡܬܒܥܝܐ ܕܐܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢ
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܩܠܐ ܡܦܠܚ . ܕܪܚܡ ܟܣܦܐ : ܠܐ ܢܣܒܥ ܟܣܦܐ . ܘܕܪܚܡ ܡܡܘܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܪܡܐ ܢܛܪ . ܘܪܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܝܘܪܬܢܐ ܕܐܪܥܐ ܒܟܠ ܗܘ :
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܒܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ :
IšoMerv:ComOT ܒܕܝܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢܘ ܥܠ ܡܙܠܗܙܘܬܗ̇ ܕܨܒܘܬܐܐ̇ܡܪ . ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐ ܫܘܝܢ̈ . [XX]ܡܛܠ ܕܡ̇ܢܘ ܓܒܪܐ ܕܢܥܘܠ ܒܬܪ
P:Ps [AB] ܠܥܠܡ . ܡܪܝܐ ܢܬܠ ܚܝܠܐ ܠܥܡܗ : ܘܡܪܝܐ ܢܒܪܟ ܠܥܡܗ ܒܫܠܡܐ . ܡܠܟܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܡܪ ܫܘܒܚܐ . ܡܪܝܐ ܡܡܘܠܐ ܐܗܦܟ : ܝܬܒ ܡܪܝܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܚܐܣ ܐܢܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܥܠ ܡܪܗܛܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܕܗܘܘ ܠܟ ܥܡ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܦܘܩܕܢܟ ܬܘܒ ܠܐ ܐܣܥܘܪ ܒܟܦܘܪܝܐ ܕܡܢ ܐܠܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ
ActsGregPirang ܡܫܠܛ ܗܘܐ ܒܬܚܘܡܐ ܘܒܥܒܕܐ ܕ ܓܪܒܝܐ : ܘܒܐܬܪܐ ܕ ܡܠܟܐ ܘܒܪܫܢܘܬܐ ²³ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܫ . ܒܪܢܐ̈ : ܘܡܢ
P:Ezek [AB] ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܕܒܪ ܠܡܠܟܗ̇ ܘܠܪܘܪܒܢܝܗ̇̈ ܘܡܘܒܠ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܐ ܐܬܐ
IšoMerv:ComOT ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ . ܠܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ X ܐܫܬܪܬܚܘ . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ
Chron1234 ܒܐܝܩܪܐ ܂ ܘܟܕ ܦܫ ܠܘܬܗ ܙܒܢܐ ܆ ܝ ܐܫܬܕܪ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܐܫܡ ܂ ܘܩܒܠܗ
Chron1234 ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܡܗܬ̇ ܩ̣ܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܀ ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ
Chron1234 ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ ܂ ܘܡܛܠ ܡܐ ܕܚܫ̣ܬ̇ ܡܪܥܝܬܗ ܘܡܕܝܢܬܗ ܡܠܟܐ ܡܪܗ ܕܨܒܘܬܐ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܂ ܕܗܢܐ ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇
Chron1234 ܐ ܂ ܚܘܗܝ ܕܥܒܣ ܠܐ ܝ ܡܝܬ ܗܘܐ ܇ ܘܒܗ̇ ܒܚܪܢ ܩܘܝ ܂ ܘܡܛܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܛܢܢܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܘܡ̣ܛܐ ܠܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ
JacSer:turgFestHom . XXXXXX X ܟܕX ܒܪܝܟܝܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ Xܥܠ ܒܘܪܟܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ X 8 ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ܟܠܡܝܣ X ܘܟܠܝܠܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܫܠܡܐ ³ܘܫܡ
Chron1234 ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܫܕܪ ܚܕܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢܕܪܫ ܘܠܫܘܪܗ̇ ܡܠܟܐ ܃ ܕܝܝX ܢܗܪܐ ܕܐ̇ܨ ܕܘܨܐ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܐ̇ܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܀
EliaNis:Chron ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܠܐܢܒܪ ܂ ܘܫܪܝ ܒܒܝܢܗ̇ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝXܘܢܡܕ ܒܪ ܝܢܝܐ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ
ChronMin ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܐܒ ܂ 3 X X ܂ ܩܝ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܡܘ ܂ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ 2 X ܂ ܝXܠ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܠܗ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ
P:Matt [AB] ܆ ܘܙܒܢܘ ܒܗ ܐܓܘܪܣܗ ܕܦܚܪܐ ܂ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܢܪܡܝܘܗܝ ܒܝܬ ܩܘܪܒܢܐ . ܡܛܠ ܕܛܝܡܝ̈ ܕܡܐ ܗܘ . ܘܢܣܒܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܝܢܘܐ ܂ ܘܕܐܪܒܩ ܡܠܟܐ 1ܕܡܕܝ ܂ ܘܐܙܕܟܝ ܗ̣ܘ ܣܪ ܢܦܠܘܣ ܡܠܟܐ ܚܙܩܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܬܝܢ̈ 2]ܘ·ܦܒ· ܆ ܕܣܪܕܢܦܠܘܣ
ChronMin ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ ܐܘܪܚܗ ܘܗܦܟ ܐܕܪܟܗ ܦ[ܘܩܕܢ]ܐ [ܕܐܠܗܐ] ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܘܟܕ [ܢܦܩ ]ܕܢܐܙܠ ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ