simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܓܫܘܪ : ܘܝܬܒ ܕܘܝܕ ܒܐܒܠܐ ܥܠ ܒܪܗ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ . ܘܐܒܝܫܠܘܡ ܥܪܩ : ܘܐܙܠ ܠܘܬ ܬܘܠܡܝ ܒܪ ܥܡܝܗܘܕ
P:Sam [AB] ܠܡܦܩ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܛܠ ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܥܪܩ : ܘܐܙܠ ܠܓܫܘܪ : ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܬܬܘܝ ܕܘܝܕ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܢ ܕܝܢ ܥܒܕܢܝ ܕܝܢܐ ܒܐܪܥܐ : ܘܠܘܬܝ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܕܡܠܝܟ̈ ܫܦܝܪܢ̈ ܘܬܪܝܨܢ̈ : ܘܫܡܘܥܐ ܠܝܬ ܠܟ ܡܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܤܛܝܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠ‍ܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܐܒܝܫܠܘܡ ܗܟܢܐ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܢ ܩܕܡ
P:Sam [AB] : ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܥܒܕܘ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܕ ܬܪܥܐ . ܡܠܟܐ ܠܕܘܝܕ : ܚܢܢ ܢܦܘܩ ܘܢܣܬܪܗܒ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Sam [AB] ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܪܕܢܢ . ܘܝܗܘܕܐ ܐܬܐ ܠܓܠܓܠܐ : ܠܡܐܙܠ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܦܘܟ ܐܢܬ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܗܦܟ
P:Sam [AB] ܒܫܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܠܟܐ : ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܫܚܠܦ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܙܠ ܡܠܟܐ : ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܐܬܐ
P:Sam [AB] ܟܕܘ ܐܡܪܬ ܡܠܝܟ̈ : ܐܡܪܬ ܕܒܝܢܝܟ̈ ܘܠܨܝܒܐ ܢܬܦܠܓܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܙܟܐ : ܘܐܦܠܐ ܕܐܡܠܠ ܩܕܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ
P:Sam [AB] . ܠܡܚܣܢ ܓܝܪ ܥܒܪ ܥܒܕܟ ܝܘܪܕܢܢ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܢܦܪܥܢܝ ܡܠܟܐ ܘܡܫܒܚܢܝܬܐ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܥܒܕܟ ܝܩܪܬܐ ܠܡܪܝ
P:TweProph [AB] : ܒܝܪܚܐ ܫܬܝܬܝܐ ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܒܝܕ ܚܓܝ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܟܬܒܐ ܕܚܓܝ ܢܒܝܐ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ