simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ . ܘܟܕ ܐܡܠܟ : ܡܚܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܪܝܟܝܢ ܥܠ ܓܬ . ܘܩܛܠܗ ܒܥܫܐ : ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܐܣܐ
P:Kings [AB] ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ : ܘܚܦܝ ܒܩܛܡܐ ܐܦܘܗܝ̈ . ܘܗܐ ܡܠܟܐ ܥܒܪ . ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܡܚܝܢܝ . ܘܡܚܝܗܝ ܓܒܪܐ ܗܘ : ܘܨܠܦܗ . ܘܐܙܠ ܢܒܝܐ ܘܩܡ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܡܢܗ . ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܫܕܐ ܗܘܐ ܒܩܫܬܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܠܠ ܝܘܫܦܛ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܪܘܪܒܢܝ̈ ܡܪܟܒܬܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܝܘܫܦܛ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܗܘܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ . ܘܝܘܫܦܛ ܒܪ ܐܣܐ ܐܡܠܟ ܥܠ ܝܗܘܕܐ : ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܠܐܚܒ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܝܘܪܡ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܡܢ ܫܡܪܝܢ : ܘܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܟܪܐ̈ ܕܥܡܪܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܚܒ : ܡܪܕ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܥܠ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܡܠܟܐ ܩܘܪܝܐ̈ ܠܐܝܣܪܐܝܠ .   ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܠܝܗܘܐܫ ܒܪ ܝܗܘܐܚܙ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܐܡܪ : ܥܒܕܟ ܐܢܐ ܘܒܪܟ : ܣܩ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܫܕܪ ܐܚܙ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܬܓܠܬܦܠܣܪ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܚܙܩܝܐ ܒܪ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܐܦ ܗܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ .   ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܗܘܫܥ ܒܪ ܐܠܐ
P:Kings [AB] ܩܕܡܘܗܝ̈ : ܕܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܒܟܠܗ ܠܒܗ : ܘܒܟܠܗ̇ ܢܦܫܗ : ܡܠܟܐ ܕܐܫܟܚ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܐܟܘܬܗ ܠܐ ܗܘܐ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܒܕܒܠܬ ܒܐܪܥܐ ܕܚܡܬ . ܘܓܠܝ ܠܝܗܘܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܐ̈ . ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ
P:Matt [AB] ܆ ܘܙܒܢܘ ܒܗ ܐܓܘܪܣܗ ܕܦܚܪܐ ܂ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܕܢܪܡܝܘܗܝ ܒܝܬ ܩܘܪܒܢܐ . ܡܛܠ ܕܛܝܡܝ̈ ܕܡܐ ܗܘ . ܘܢܣܒܘ
SynOr ܒܓܠܝܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܟܢܘܫܝܢ . ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܪܐ ܕܠܥܠܡܝܢ . ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܢܬܠ ܐܦ
P:Num [AB] ܕܓܕܪ : ܕܥܡܪ ܒܬܝܡܢܐ : ܕܐܬܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܓܫܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .     ܨܚ ܟܒ ܘܫܡܥ ܟܢܥܢܝܐ
P:ProvQohSong [AB] . ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ ܣܓܝ ܚܟܝܡ . ܘܕܟܪܝܐ ܪܘܚܗ ܛܒ ܣܟܠ . ܕܡܦܝܓ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ . ܒܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܗܕܝܪ ܡܠܟܐ . ܘܒܣܘܦܗ ܕܥܡܐ ܡܬܬܒܪ
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܩܠܐ ܡܦܠܚ . ܕܪܚܡ ܟܣܦܐ : ܠܐ ܢܣܒܥ ܟܣܦܐ . ܘܕܪܚܡ ܡܡܘܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܪܡܐ ܢܛܪ . ܘܪܡܝܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܝܘܪܬܢܐ ܕܐܪܥܐ ܒܟܠ ܗܘ :
P:ProvQohSong [AB] ܫܠܝܛ . ܘܡܢܘ ܕܢܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܬܩܘܡ ܒܦܬܓܡ ܒܝܫ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܢܨܒܐ ܢܥܒܕ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܡܠܠ
P:Ps [AB] : ܘܒܦܘܪܩܢܟ ܢܕܘܨ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܪܓܬܐ ܕܠܒܗ ܝܗܒܬ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈ ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܕܐ
P:Ps [AB] ܠܥܠܡ . ܡܪܝܐ ܢܬܠ ܚܝܠܐ ܠܥܡܗ : ܘܡܪܝܐ ܢܒܪܟ ܠܥܡܗ ܒܫܠܡܐ . ܡܠܟܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܡܪ ܫܘܒܚܐ . ܡܪܝܐ ܡܡܘܠܐ ܐܗܦܟ : ܝܬܒ ܡܪܝܐ
PhiloxMab:Disc ܡܨܛܥܪ ܒܗܕܐ ܇ ܕܠܐ ܝܕܥ ܦܘܠܚܢܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܫܝܛܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܓܘܚܟܟ . ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ
PhiloxMab:Disc ܠܟ . ܫܩܦ ܠܡ ܠܟܐܦܐ ܝܠܘܕܝܗ̇̈ ܕܒܒܠ ܟܕ ܛܠܝܢ . ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܬܚܝܬ ܥܩܒܟ ܬܣܝܡܝܘܗܝ . ‏ ‏ܚܙܝ ܗܟܝܠ ܐܦ ܪܘܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ