simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܬܘܠܡܝ ܒܪ ܥܡܝܗܘܕ ܡܠܟܐ ܕܓܫܘܪ : ܘܝܬܒ
P:Sam [AB] ܘܐܬܬܘܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ
P:Sam [AB] ܠܟ ܡܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܗܘܘ ܠܡܕܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܤܛܝܗ ܐܒܝܫܠܘܡ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ
P:Sam [AB] . ܘܗܦܟ ܡܠܟܐ ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܪܕܢܢ
P:Sam [AB] ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܐܬܐ ܡܠܟܐ ܒܫܠܡܐ .
P:Sam [AB] ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܟܕܘ ܐܡܪܬ ܡܠܝܟ̈
P:Sam [AB] ܥܒܕܟ ܝܩܪܬܐ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܠܡܚܣܢ
P:TweProph [AB] ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ : ܒܝܪܚܐ ܫܬܝܬܝܐ