simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܫܩܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܢ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
Eph:madLuqHeres ܣܢܗܕܘܣ ܝ ܕܟܝܪ ܡܠܟܐ ܕܟܢܫ ܐܢܘܢ ܪ
IšoMerv:ComOT . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
JacSer:turgFestHom 14ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ
P:1Chr [AB] : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ :
P:1Macc [AB] ܘܥܢܐ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܦܝܪ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܇ ܟܕ
Eph:madCarNis ܩܢܛܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ ܘܩ̇ܘܐ ܠܟ
SevAnt:LuqJul ܕܠܘܬ ܬܐܕܣܝܣ : ܡܠܟܐ ܡܠܦ : ܗܠܝܢ
P:2Chr [AB] . ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ .
P:2Macc [AB] ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܣܩ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܣ :
Eph:memHom ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܟܠܠ ܘܐܝܟ ܟܠܬ ܡܠܟܐ ܡܟܪܗ̇ ܠܒܪ ܡܠܟܐ
IšoMerv:ComOT ܚܙܝ X ܕܐܣܛܝܓܘܣ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܕܡܕܝܐ̈ .
SynWestSyr ܐܘܣܦ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܆ ܘܝܗ̣ܒ
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܚܡܬ
SermHolyWeek ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ
IšoMerv:ComPs ܫܘܒܚܗ̇ ܕܗܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܝܗ̇
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܗܝܕܝܢ ⁵ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܪܫܐ̈ ⁶ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܘܢ