simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Num [AB] ܘܫܡܥ ܟܢܥܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ : ܕܥܡܪ
BarḤadbš:Acts ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇
P:Gen [AB] ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ
P:5Macc [AB] ܕܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܚܓܝ
IšoMerv:ComOT ܚܙܝ X ܕܐܣܛܝܓܘܣ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܕܡܕܝܐ̈ .
P:Acts [AB] ܕܢܒܐܫ ܠܗܘܢ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܇ ܗܘ ܕܡܬܟܢܐ
ActsMarBenh&Sar . ܕܬܣܒܝܢ ܠܒܥܠܟܝ ܡܠܟܐ . ܘܠܘܬ ܕܘܟܬܐ
ChronEdes ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ
JacSer:memElishAppSaints ܐܕܘܡܝܐ̈ ܡܐ ܕܐܬܚܫܒ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܢܣܥܘܪ ܡܕܡ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܬܒ ܠܗ ܘܦܢܐ ܡܠܟܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇
Ps-Zach:EccHist ܘܟܕ ܐܬܚܙܝܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܐܬܕܡܪ ܒܢܟܦܘܬܗܘܢ
JacSer:memElijFireDown ܥܡܗ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܚܘܬ ܡܢ
Eph:memHom ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ
BarEbr:Ethic ܐܘܫܥܢܐ . ³³⁷ܒܕܒܗ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܡܙܕܝܚ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܢܬ ܘܥܨܘܒ ܡܚܘܬܝ̈ ܡܠܟܐ ܦܪܘܩܝ 335 ܒܥܠܕܪܝ
P:1Macc [AB] ܘܥܢܐ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܦܝܪ
SevAnt:LuqJul ܕܠܘܬ ܬܐܕܣܝܣ : ܡܠܟܐ ܡܠܦ : ܗܠܝܢ