simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܗܝܕܝܢ ⁵ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܪܫܐ̈ ⁶ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܘܢ