simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ
SevAnt:LuqJul ܡܠܦ : ܗܠܝܢ ⁶ܕܢܗܘܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝ ܗ̣ܘ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝ̣ܟ ܕܟܬ ܡܠܟܐ ܚܟܝܡ : ܒܟܠ ܕܒܡܐܡܪܐ : ܦܪܘܣܦܘܢܛܝܩܘܢ : ܕܠܘܬ ܬܐܕܣܝܣ :
BarEbr:Ethic ܕܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܡܙܕܝܚ . ܥܠ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ ܒܡܘܟܟܗ ³³⁸ܪܟܒ . ܡܠܟܐ ) ܠܡܣܒܪܢܐ ܐܡܪܬ . ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܩܢܘܢ ܐܘܫܥܢܐ . ³³⁷ܒܕܒܗ
EliaNis:Chron ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܠܐܢܒܪ ܂ ܘܫܪܝ ܒܒܝܢܗ̇ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝXܘܢܡܕ ܒܪ ܝܢܝܐ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ
MartStPhokSinop ܘܐܟܢ ܐܥܒܪܗ ܒܪܗܛܐ ܠܗܢܐ ܝܡܐ ܕܐܝܬ ܩܕܡܝ . 51 . ܛܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܘܦܠܚ |ܐܢܬ ܠܗ . 50 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܘ
Chron1234 ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ ܂ ܘܡܛܠ ܡܐ ܕܚܫ̣ܬ̇ ܡܪܥܝܬܗ ܘܡܕܝܢܬܗ ܡܠܟܐ ܡܪܗ ܕܨܒܘܬܐ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܂ ܕܗܢܐ ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇
IsaacAnt:memHom ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܡܠܟܐ ܢܬܠ : ܐܦܣܘܢܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܢ ܨܘܪܐ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀ ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܟܬܒ ܠܗܘܢ : ܐܝܟ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ ܕܡܥ ܠܣܝܡܝܘܢ ܕܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܒܝܘܡ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܘܐܬܥܒܕܬ̣ ܢܛܘܪܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ ܐܢܫ ܆ 27ܐܝܬ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ . |M ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܡܨܐ ܐܠܗܐ . 2 , 10ܐܠܐ ܕܗ̇ܝ 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ
Eph:memHom ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܘ ܕܢܚܬܐ̈ ܡܥܛܦ ⁴ܗܘܐ XX 1ܐܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ XX9ܠܒܥܝܪܐ ܚܣܠܘ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܡܢܘ ܕܚܡܪܐ ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ
P:2Macc [AB] ܡܢ ܦܪܣ : ܒܒܗܬܬܐ ܘܒܬܚܡܨܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܢܚܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܗܝ ܡܠܟܐ .   ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܘ ܙܒܢܐ : ܓܕܫ ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܣܩ ܐܢܛܝܟܘܣ
SynOr ܒܓܠܝܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܟܢܘܫܝܢ . ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܪܐ ܕܠܥܠܡܝܢ . ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܢܬܠ ܐܦ
P:Ezek [AB] ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܕܒܪ ܠܡܠܟܗ̇ ܘܠܪܘܪܒܢܝܗ̇̈ ܘܡܘܒܠ ܡܠܟܐ : ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܐ ܐܬܐ
Nars:memCreat . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ
P:Esd [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܪܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܘܐܫܬܡܠܝ . ܘܡܛܠ ܕܐܒܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܐܪܥܐ . ܘܒܢܐ ܗܘܐ ܒܝܬܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܠܗܕܐ ܥܘܢܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܘܠܦܣܘܩܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܢܫܝܢ ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ
IšoMerv:ComPs ܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܝܗ̇ X ܆ ⁵ ܘܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܐܝܟ ܒܪܬ ܝܣܪܝܠ . ܕܢܐܡܪ ܡܠܟܐ ܘܢܨܚܢܐ̈ X ܕܒܥܡܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇ 5 [13]ܟܠܗ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܗܕܐ ܒܪܬ
JnMaron:Expos ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟܪܣܝܣ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܦܝܣܩܘ ) ܦܐ ( ܡܠܟܐ . [35]ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܡܢ ܡ̣ܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܛܝܢܘܣ
BarṢal:ComGosp ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܪ ܇ ܣܛܒܘܠܘܣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܗ ܂ ܘܡܢ ܡܪ·ܡ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܚܟܝܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ