simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ
SevAnt:LuqJul ܕܠܘܬ ܬܐܕܣܝܣ : ܡܠܟܐ ܡܠܦ : ܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܐܘܫܥܢܐ . ³³⁷ܒܕܒܗ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܡܙܕܝܚ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ
MartStPhokSinop ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܘ ܡܠܟܐ ܘܐܟܢ ܐܥܒܪܗ ܒܪܗܛܐ
Chron1234 ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ
IsaacAnt:memHom ܠܗܘܢ : ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܕܒܐܣܟܡܐ
EliaNis:Chron ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ
Tim1:DisputCalMahdi 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ
Eph:memHom ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ
P:2Macc [AB] ܕܢܗܦܘܟ ܘܢܣܩ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܣ :
SynOr ܕܐܠܗܘܬܗ ܢܬܠ ܐܦ ܡܠܟܐ ܒܓܠܝܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ
P:Ezek [AB] : ܗܐ ܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ :
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
P:Esd [AB] ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܪܒܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
IšoMerv:ComPs ܫܘܒܚܗ̇ ܕܗܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܝܗ̇
JnMaron:Expos ܡ̣ܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟܪܣܝܣ ܗܕܐ
BarṢal:ComGosp ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܠܟܐ ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈