simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܘܪܒ ܠܕܢܝܐܝܠ :
Chron1234 ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ ܡܠܟܐ ܐ ܂ ܚܘܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
IsaacAnt:memHom ܠܗܘܢ : ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܠܚܝܠܘܬܗ̈ . ܕܒܐܣܟܡܐ
JacSer:memJephDaught ܒܩܐܪܣܐ ܕܡܛܝܗܝ ܠܡܪܗ ܡܠܟܐ ܐܓܪ ܗܘܐ ܒܕܒܚܐ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܟܠܠ ܘܐܝܟ ܟܠܬ ܡܠܟܐ ܡܟܪܗ̇ ܠܒܪ ܡܠܟܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܢܬ ܘܥܨܘܒ ܡܚܘܬܝ̈ ܡܠܟܐ ܦܪܘܩܝ 335 ܒܥܠܕܪܝ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܇ ܟܕ
P:Acts [AB] ܕܢܒܐܫ ܠܗܘܢ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܇ ܗܘ ܕܡܬܟܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܫܕܪܘܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܠܗ ܢܫܬܥܒܕܘܢ
JnMaron:Expos ܡ̣ܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟܪܣܝܣ ܗܕܐ
Eph:madFaith ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܫܩܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܢ
BarBahl:SyrLex ܗܘܬ ܐܠܦܗ ܕܫܠܡܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܚܪ̈ ܛܘܪܐ
SevAnt:Epist ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ
P:Jer [AB] ܗܟܢܐ ܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ :
P:Kings [AB] ܢܬܢ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܐܕܘܢܝܐ
Eph:madCarNis ܩܢܛܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ ܘܩ̇ܘܐ ܠܟ
JacSer:memElijFledJez ܘܡܫܘܚ ܠܝܗܘ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ 340
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ