simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:turgFestHom 14ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ
Eph:madCarNis ܩܢܛܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ ܘܩ̇ܘܐ ܠܟ
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܗܝܕܝܢ ⁵ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܪܫܐ̈ ⁶ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܟܕ ܐܬܚܙܝܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܐܬܕܡܪ ܒܢܟܦܘܬܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܐ ܫܡܥܝܢܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩܘܕ ܕܢܐܬܐ
P:Gen [AB] ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ·X X ܂
P:Josh [AB] . ܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܇ ܟܕ
JacSer:memElijFireDown ܥܡܗ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܚܘܬ ܡܢ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܟܠܠ ܘܐܝܟ ܟܠܬ ܡܠܟܐ ܡܟܪܗ̇ ܠܒܪ ܡܠܟܐ
Eph:madLuqHeres ܣܢܗܕܘܣ ܝ ܕܟܝܪ ܡܠܟܐ ܕܟܢܫ ܐܢܘܢ ܪ
BarKoni:ScholUrm ܚܟܝܡܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܘܐܝܠ ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ : ܕܪܕܬܗ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇
ActsGregPirang ܒܪܢܐ̈ : ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܡܫܠܛ ܗܘܐ ܒܬܚܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܗܘܬ ܐܠܦܗ ܕܫܠܡܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܚܪ̈ ܛܘܪܐ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ : ܘܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܕܒܪܝܪ
Eph:memHom ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ
Chron1234 ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ
JacSer:memJephDaught ܒܩܐܪܣܐ ܕܡܛܝܗܝ ܠܡܪܗ ܡܠܟܐ ܐܓܪ ܗܘܐ ܒܕܒܚܐ