simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܟܘܬܟܘܢ . ܐܘ ܠܐ ܟܝ ܫܡܝܥ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢܘ ܟܝ ܓܚܟ ܘܐܨܛ̇ܝ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܇ ܥܠ ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ
P:Esd [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܪܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܘܐܫܬܡܠܝ . ܘܡܛܠ ܕܐܒܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܐܪܥܐ . ܘܒܢܐ ܗܘܐ ܒܝܬܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܝܕ
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ
P:Isa [AB] ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܕܐܚܙ : ܒܪ ܝܘܬܡ : ܒܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ
JacSer:turgFestHom ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܝ X X 237 ܗ̣ܝ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܬܪܟ ܡܠܟܘܬܐ ⁸ܓܝܪ ܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܀ X 14ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ
SynWestSyr ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܟܠ ܡܠܟܐ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܕܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܂ ܝ ܘܫܒ̣ܐ ܘܒ̣ܙ ܘܐܣܪ ܐܢܘܢ ܃ ܘܟܢ̇ܫ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܥܒܕܘ 3ܘܐܦ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܩܡܬ ܡܢ ܐܝܕܐ ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ
P:3Macc [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܚܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܣܓܝ . ܐܝܟ ܕܫܘܚܕܐ ܠܡ ܫܩܠܘ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܕܢܡܢܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ
P:1Macc [AB] ܘܐܡܪ : ܫܦܝܪ ܢܗܘܐ ܝܘܡܐ ܕܗܦܟܬ ܠܐܪܥܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܝܬܒܬ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܠ ܠܟ ܘܠܗ̇ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܫܘܝܢ̈ ܠܟ . ܘܥܢܐ ܦܛܘܠܡܐܘܣ
P:Dan [AB] ܐܘܪܒ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܝܗܒ ܠܗ : ܘܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ : ܘܓܠܐ ܐܪܙܝܢ̈ : ܕܐܫܟܚܬ ܠܡܓܠܐ ܐܪܙܐ ܗܢܐ . ܗܝܕܝܢ
JacSer:memPartakHolyMyst ܦܪܘܩܝ 335 ܒܥܠܕܪܝ ܚܨܝܦ ܘܒܠܘܠܝܬܐ ܕܥܘܠܐ ܩܛܠܢܝ ܥܒܕ ܡܠܟܐ ܐܚܕܪ ܒܝܫܐ ܫܕܐ ܒܝ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܐܚܕܪ ܐܦ ܐܢܬ ܘܥܨܘܒ ܡܚܘܬܝ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܪܫܐ̈ ⁶ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܘܢ ܕܟܬܒ ܛܘܒܢܐXܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ⁴ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܗܝܕܝܢ ⁵ܩܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗX ܂ ܥܡ ܐܟܠܩܪܨܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܐܐܪ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܒ̇ܥܐ ܕܢܩܪܒ ܡܠܟܐ ܡܫܬܟܚ ܚܒܢܢܐ̤ ܡ̇ܢܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗ ܂ ܗܘܢܐ ܀ ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ
BarṢal:ComGosp ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܪ ܇ ܣܛܒܘܠܘܣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܗ ܂ ܘܡܢ ܡܪ·ܡ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ
SynOr ܒܓܠܝܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܟܢܘܫܝܢ . ܕܡܢ ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܡܪܐ ܕܠܥܠܡܝܢ . ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܢܬܠ ܐܦ
MartStPhokSinop ܘܐܟܢ ܐܥܒܪܗ ܒܪܗܛܐ ܠܗܢܐ ܝܡܐ ܕܐܝܬ ܩܕܡܝ . 51 . ܛܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܘܦܠܚ |ܐܢܬ ܠܗ . 50 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܘ
JulRom ܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ ܠܡܪܚܡܢܘܬܟܼ . ܢܫܕܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܬܪܘܬܢ̈ ܡܠܟܐ . ܡܩܒܠܐ ܗܼܝ ܓܝܪ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ̈ . ܘܗܫܐ ܡܪܝ
JacSer:Epist ·X X ܂ ܕܐܝܣܪܐ ܠX ܂ ܗܟܢܐ ܗܫܐ ܐܦ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܣܡܠܐ ܃ ܡܠܟܐ ܂ ܕܠܐ ܬܬܟܬܫܘܢ̇ ܂ ܠܐ ܥܡ ܪܒܐ̣ ܘܠܐ ܥܡ ܙܥܘܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܡ
Eph:memHom ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܘ ܕܢܚܬܐ̈ ܡܥܛܦ ⁴ܗܘܐ XX 1ܐܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ XX9ܠܒܥܝܪܐ ܚܣܠܘ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܡܢܘ ܕܚܡܪܐ ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ
BarKoni:ScholUrm ܢܒܝܐ : ܕܪܕܬܗ ܐܡܗ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܆ ܝܝ ܒܪܝ ܝܝ ܒܪ ܡܠܟܐ ܐܢܬ . . XX ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܚܟܝܡܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܘܐܝܠ