simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Esd [AB] ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܪܒܐ
JacSer:memElijFledJez ܘܡܫܘܚ ܠܝܗܘ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ 340
IšoMerv:ComPs ܫܘܒܚܗ̇ ܕܗܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܝܗ̇
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܕܘܝܕ ܠܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܇ ܟܕ
Eph:madFaith ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܫܩܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܢ
SermHolyWeek ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ
P:Ezek [AB] : ܗܐ ܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ :
Tim1:DisputCalMahdi 26ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܢܬܝܠܕ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
IšoMerv:ComOT . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
IšoMerv:ComOT ܚܙܝ X ܕܐܣܛܝܓܘܣ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܕܡܕܝܐ̈ .
BarEbr:Ethic ܐܘܫܥܢܐ . ³³⁷ܒܕܒܗ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ ܡܙܕܝܚ
Eph:madLuqHeres ܣܢܗܕܘܣ ܝ ܕܟܝܪ ܡܠܟܐ ܕܟܢܫ ܐܢܘܢ ܪ
P:ProvQohSong [AB] ܘܒܣܘܦܗ ܕܥܡܐ ܡܬܬܒܪ ܡܠܟܐ . ܕܢܓܝܪܐ
P:2Chr [AB] . ܘܫܒܩ ܡܠܟܐ ܕܩܫܝܫܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
BarṢal:ComGosp ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
ZachSch:ActsSev ܐܝܙܓܕܘܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܥܒܕܘ .
P:Num [AB] ܘܫܡܥ ܟܢܥܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ : ܕܥܡܪ
ChronMin ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ