simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ X .
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܫܘܝܐܝܬ ܘܠܡܩܕܘܢ ܒܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ ܛܪܕܘ ⁴¹⁰ܡܢ ܥܕܬܐ
Chron1234 ܕܥܘܡܪ ܒܪ ܟܛܐܒ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܡܝܬ
ActsMarMaʿIn ‏ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ܗܘ̇ܐ ܒܪܘܡܢܝܐ
P:Esd [AB] ܠܘ ܪܒܐ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܣܓܝܐܐ̈ ܒܢܝ̈
P:Josh [AB] ܘܫܕܪ ܐܕܘܢܝܨܕܩ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܩܬܘܠܝܩܐ ܆
P:Acts [AB] ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
Tim1:Epist ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ : ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ
P:Kings [AB] ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܬܘ ܠܘܬܝ ܒܝܘܡܐ
P:Sam [AB] ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܙܠܝ ܠܒܝܬܟܝ
P:Deut [AB] ܐܝܟ ܕܥܒܕܬ ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒ ܗܘܐ
Tim1:Epist ܘܐܦܠܐ ܐܝܙܓܕܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܡܪܐ ܝܕܥܐ
JacSer:memElishCapSam ܚܒܝܫ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܫܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܘܠܐ
P:2Macc [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܐܬܚܡܬ ܣܓܝ .
P:Isa [AB] ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ
P:Acts [AB] ܐܡܪܝܢ . ܕܐܝܬ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܁ ܝܫܘܥ
IšoMerv:ComOT ܗܠܝܢ : ܒܦܪܨܘܦ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪܝܐ̈ ܐܘ ܕܡܨܪܝܐ̈
Chron1234 ܠܘܬ ܐܒܘ ܣܚܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܬܒ ܒܗ̇
P:Josh [AB] ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ