simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܡܪܝܐ ܕܐܢܬ ⁴ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܕܘܡ .
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܐܦ ⁴X⁰ܗܘ ܡܠܟܐ ܩܥܘ ܫܘܝܐܝܬ :
CaveTreas ܐܦ ܣ̇ܗܕ ⁴ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ . (
IšoMerv:ComOT X]ܝ [XXX1|ܗܐ ⁴ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܡܠܟܐ . ܗܢܘ .
CaveTreas ܘܟܕ ³ܥܒ̣ܝܕ ⁴ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܙܘܪܒܒܠ . ⁵ܘܟܗܢܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܗܝܕܝܢ X ⁴ܫܩܠ ܡܠܟܐ ⁵ܥܙܩܬܗ ܘܣܝܦܗ ܘܫܒܛܗ⁶
BarEbr:CandSanc X -- ⁴⁴ܕܗ̇ܘ ܡܠܟܐ X -- ⁴³ܒܡܠܬܐ
CaveTreas X . ⁵ܕܗ̇ܢܘ ܡܠܟܐ ܕܢܚܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܗܝܕܝܢ ⁵ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܪܫܐ̈ ⁶ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܘܢ
CaveTreas ܐܢܬܘܢX ܕܘܠܐ ⁶ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ . ܘܢܬ̣ܒ ܥܠ
CaveTreas ܠܚܕ ⁶ܕܗܘܝܘ ⁷ܒܫܪܪܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ
GeorgArabs:HomMarSevAnt . ܘܒܬܪ ⁸¹⁴ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܢܟܝܠܐ X ⁸¹ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ
PhiloxMab:epPatricius ⁸⁴ܕܪܡ̣ܐ ܒܗ̇X ⁸ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ . ̇ XXX
CaveTreas ⁷ܘܐܡܠܐ̈ . ⁸ܘܒܪ⁹ ܡܠܟܐ ¹⁰ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܒܦܘܪܦܘܪܘܢ
JacSer:turgFestHom ܫܠܡܐ ⁷ܘܩܪܝܢ ⁸ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ⁹ܗܢܘܢ
ComGenExod ܗܘܬ ܪܥܘܣܐ ⁹ܠܟܢܦܪܐ ܡܠܟܐ ܕܡܦܣ . ܘܡܢ