simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ : ܣܕܩ ܢܚܬܘܗܝ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܚܠܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ : ܘܩܪܐ ܒܗ ܫܦܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ
Chron1234 ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܦܝܣ̈ ܡܛܠ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܠܚܙܬܗ ܕܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܂ ܘܟܕ ܦܩ̣ܕ
P:Esd [AB] ܕܒܒܝܠ ܠܒܒܝܠ . ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܘܠܫܪܟܐ ܕܝܗܘܕ . ܟܠ ܚܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܒܝܬܐ . ܡܢ ܬܘܬܒܘܬܐ . ܗܢܘܢ ܕܓܠܘܝ ܗܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ . ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܒܕܒܠܬ ܡܠܟܐ . ܘܕܒܪ ܐܢܘܢ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ . ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ
IšoMerv:ComOT ܒܥܙܩܬܗ ܀ ³ܒܥܙܩܬܗ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܟܐܡܬ ܢܗܘܐ ܢܟܝܢܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܒܝܕ ܢܘܪܐ ܕܝܢܝܢ ܗܘܘ . [XXXX8X]ܗ̇ܝ ܕܚܬܡܗ
BarKoni:Schol ܕܐܕܘܡ ܐ̣ܠܨ ܠܝܣܪܝܠ ܂ ܝ ܘܝܗܘ 5ܕܢܬܒܥ̇ ܥܝܪܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܡܠܟܐ 3ܕܐܕܘܡ ܐܝܟ ܕܢܐܠܘܨ ܠܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܬ ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ
Chron1234 ܒܟܘܦܗ ܡܢ ܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܂ ܫܕܪ ܝX ܠܥܒܕܐܠܗ ܐܚܘܗܝ ܂ ܕܩܫܝܫ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ ܀ ܥܒܕܐܠܗ ܕܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܣܪܚ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܡܪܬ ܐܥܠܘ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܗ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܢܦܠܚܝܗ̇ : ܘܢܬܒ ܒܗ̇ . ܘܠܨܕܩܝܐ
ActsMari . ܗܫܐ ܕܝܢ : ܡܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܫܡܗ ܡܣܬܥܪܢ̈ . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܫܡܝܐ ܒܫܘܒܚܐ ܐܣܬܠܩ : ܘܡܢ ܝܡܝܢ ܐܒܐ ܝܬܒ . ܠܐ ܝܕܥܬ
P:Josh [AB] ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܥܣܬܪܘܬ . ܘܐܡܪܘ ܠܢ ܩܫܝܫܝܢ̈ : ܡܠܟܐ ܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ : ܐܬܐ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ : ܘܩܡ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܡܠܟܐ ܒܥܣܪܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܗܝ ܗܝ ܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ̈ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܚܙ ܒܪ ܝܘܬܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   ܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
BarBahl:SyrLex ܠܐܠܗܐ ܩܪܐ يعني بالملك الله عزّ وجلّ احفظ كلامه ܡܠܟܐ السراويل بيت التكّه ܀ ܦܘܡܗ ܕܡܠܟܐ ܛܪ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܫܘܝ
P:2Macc [AB] ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ : ܐܬܕܡܪܘ ܥܠ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܕܥܠܝܡܐ ܗܘ : ܡܠܟܐ ܠܗܝܢ . ܘܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܬܘܒ ܡܢܗ ܐܣܒ ܘܐܩܒܠ ܐܢܝܢ . ܗܟܢܐ ܕܗܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܓܝܪ 35ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ |M 95b|ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܘܬܗ . ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܘܠܐ ܚܕܐ 34ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ . ܐܘ
P:ApocBar [AB] ܕܢܐܬܐ ܘܢܐܚܕܝܘܗܝ ܘܢܘܒܕ ܠܥܡܗ ܆ ܠܬܪܝܢ ܫܒܛܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ ܡܠܟܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܐܬܘܪܝܐ
Chron1234 ܘܢܣܒܗ̇ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ ܘܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܡܠܟ ܂ ܪܘܡܢܘܣ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܒܫ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܘܐܦܝܣ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܚܠܝܨܐ ܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܦܢܐ ܗܘ̣ܐ 0 ܦܬܓܡܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܩܝܢܐ ܃ ܥܡܐ ܕܥܒܕ̈ ܐ ܂ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘ̇ܝܢ̣ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ̣ ܂ ܠܡܪܚܡܢܐ
P:1Macc [AB] : ܘܟܢܫ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܢܦܩ ܠܐܘܪܥܗ ܠܩܪܒܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܟܒܫܗ̇ . ܘܩܒܠܘܗܝ ܘܐܡܠܟ ܬܡܢ . ܘܫܡܥ ܕܡܛܪܝܘܣ