simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ : ܕܝܬܒ ܒܕܪܡܣܘܩ ܠܡܐܡܪ . ܩܝܡܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟ ܘܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܠܘܬ ܒܪ ܗܕܕ ܒܪ ܛܒܪ ܐܡܘܢ : ܒܪ ܚܙܝܘܢ
P:Kings [AB] ܕܐܕܘܡ ܣܠܩ ܥܠܝܟ . ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ : ܘܕܥ ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܠܗܦܟܬܗ̇ ܕܫܢܬܐ :
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܠܪܡܬ ܓܠܥܕ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܘܫܦܛ : ܡܠܟܐ . ܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ܟܠܟܘܢ . ܘܣܠܩ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܘܫܦܛ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܠ ܒܩܪܒܐ . ܘܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܦܩܕ ܠܪܘܪܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܐܫܬܓܢܐ ܘܐܥܘܠ ܒܩܪܒܐ : ܘܐܢܬ ܠܒܫ ܠܒܘܫܝܟ̈ . ܘܐܫܬܓܢܝ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܡܠܟ ܝܘܪܡ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪܗ : ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܝܘܪܡ ܒܪ ܝܘܫܦܛ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܐ ܟܬܝܒܝܢ ܒܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ : ܘܓܢܒܪܘܬܗ : ܘܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܡܘܨܝܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܗܘܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܚܙ ܟܕ ܐܡܠܟ : ܡܠܟܐ ܠܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܡܠܟ ܐܚܙ ܒܪ ܝܘܬܡ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ ܠܫܡܪܝܢ : ܘܓܠܝ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܬܘܪ . ܘܐܘܬܒ ܡܠܟܐ ܘܫܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܘܒܫܢܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ ܠܗܘܫܥ : ܟܒܫ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܥܣܬܪܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܨܝܕܢܝܐ̈ : ܘܠܟܡܘܫ ܡܠܟܐ ܐܘܪܫܠܡ : ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܛܘܪܐ ܡܚܒܠܢܐ : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܘܫܪܟܐ ܕܚܝܠܐ ܓܠܝ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ . ܘܐܘܒܠ ܡܠܟܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܩܪܝܬܐ : ܘܢܦܠܐ̈ ܕܢܦܠܘ ܥܡ
P:Matt [AB] ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܢܨܘܕܘܢܝܗܝ ܒܡܠܬܐ . ܘܫܕܪܘ ܠܘܬܗ ܡܠܟܐ ܩܪܝܐ̈ ܂ ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܓܒܝܐ̈ ܀ ܗܝܕܝܢ ܁ ܐܙܠܘ ܦܪܝܫܐ̈ ܢܣܒܘ
SynOr ܙܟܝܐ ܆ ܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܒܫܢܝ̈ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܒܩܘܫܬܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
P:Neh [AB] ܐܟܘܬܗ . ܘܪܚܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐܠܗܗ ܘܝܗܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܘ ܕܒܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܗܘ ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܡܬܚܒܠ . ܡܠܟܐ ܒܙܒܢܗ ܢܚܘܝܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ ܘܚܝܠܬܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܇
P:ProvQohSong [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ . ܗܒܠ ܗܒܠܝܢ̈ : ܐܡܪ ܩܘܗܠܬ . ܗܒܠ ܗܒܠܝܢ̈ . ܟܠ ܡܠܟܐ ܒܬܪܥܐ . ܣܦܪܐ ܕܩܘܗܠܬ ܨܚ ܐ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܩܘܗܠܬ ܒܪ ܕܘܝܕ
P:ProvQohSong [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܝܗܒܬ ܠܒܝ ܠܡܒܥܐ ܘܠܡܬܒܝܢܘ ܡܠܟܐ ܕܘܟܪܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܒܐܚܪܝܬܐ . ܐܢܐ ܩܘܗܠܬ ܗܘܝܬ
P:PsSol [AB] ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܐܢܬ ܝܡܝܬ ܠܗ ܥܠ ܙܪܥܗ . ܕܠܐ ܬܬܥܛܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܢ ܠܥܠܡ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܒܕܝܢܐ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ
P:Ps [AB] ܕܐܝܩܪܐ̈ : ܡܪܝܐ ܥܫܝܢܐ ܘܓܢܒܪܐ : ܡܪܝܐ ܓܢܒܪܐ ܘܩܪܒܬܢܐ ܡܠܟܐ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ : ܕܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ . ܡܢܘ ܗܢܐ
PhiloxMab:Disc : ܐܘ ܬܓܐ ܕܣܝܡ ܒܪܫܗ ܆ ܬܒܥ ܠܗ ܠܐܒܘܗܝ ܕܢܬܠ ܐܢܘܢ ܠܗ . ܟܕ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܩܒܠ ܡܢܗ . ܘܠܐ ܡܬܦܠܓ . ܘܐܢ ܢܚܙܐ ܐܪܓܘܢܐ̈ ܥܠ ܒܪ
PhiloxMab:Disc ܕܢܦܩ ܠܩܪܒܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܚܒܪܗ . ܐܠܐ ܐܢ ܟܢܫ ܠܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܆ ܥܡ ܚܝܠܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܬܟܬܫ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܆ ܕܠܝܬ