simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܝܬܘ : ܡܛܠ
P:Sam [AB] : ܗܐ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܐܬܘ . ܐܝܟܢܐ
P:Sam [AB] ܘܥܠ ܐܒܝܫܠܘܡ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܣܓܕ ܥܠ
P:Sam [AB] ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢܫܩܗ ܡܠܟܐ
P:Sam [AB] ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܚܝܝ ܡܠܟܐ : ܚܝܝ ܡܠܟܐ
P:Sam [AB] : ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ . ܬܘ ܢܗܦܟܝܘܗܝ
P:Sam [AB] ܘܢܚܬܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ
P:Sam [AB] ܒܝ ܥܒܕܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܡܟܝܠ ܕܐܬܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܒܫܠܡܐ ܠܒܝܬܗ .
P:TweProph [AB] : ܠܘܬ ܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ