simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܝܬ . ܘܥܪܩ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܠܬܡܪ ܚܬܗ . ܐܦ ܗܫܐ ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] ܐܬܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܥܒܕܟ : ܗܟܢܐ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܡܠܟܐ : ܡܢ ܓܒܐ ܕܛܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܘܢܕܒ ܠܡܠܟܐ : ܗܐ ܒܢܝ̈
P:Sam [AB] : ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܢܫܩܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܩܪܝܗܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܘܥܠ ܐܒܝܫܠܘܡ ܩܕܡ
P:Sam [AB] : ܘܢܫܩܗ ܡܠܟܐ ܠܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܥܒܕ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܡܠܟܐ : ܘܥܠ ܐܒܝܫܠܘܡ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ
P:Sam [AB] : ܚܝܝ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܚܘܫܝ : ܗܕܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܗ ܡܠܟܐ ܕܕܘܝܕ ܠܘܬ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܚܝܝ
P:Sam [AB] . ܬܘ ܢܗܦܟܝܘܗܝ ܠܒܝܬܗ . ܘܡܠܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ : ܠܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܬܬܘܫܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ
P:Sam [AB] . ܘܥܢܐ ܐܒܝܫܝ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܢܡܘܬ ܡܠܟܐ ܝܘܡܢܐ ܩܕܡܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܘܣܦ : ܘܢܚܬܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܥܒܕ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܚܓܝܪ ܗܘ ܥܒܕܟ . ܘܕܓܠ ܒܝ ܥܒܕܝ ܡܪܝ
P:Sam [AB] ܒܫܠܡܐ ܠܒܝܬܗ . ܘܒܪܙܠܝ ܓܠܥܕܝܐ ܢܚܬ ܡܢ ܕܘܒܠܝܢ : ܘܥܒܪ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܦܝܒܫܬ ܠܡܠܟܐ : ܐܦ ܟܠܗ ܥܒܕܐ ܢܣܒ : ܡܟܝܠ ܕܐܬܐ ܡܪܝ
P:TweProph [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܪܕ ܥܠܝܟ ܥܡܘܣ ܒܓܘ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ ܒܚܪܒܐ . ܘܫܠܚ ܐܡܘܨܝܐ ܟܘܡܪܐ ܕܒܝܬ ܐܝܠ : ܠܘܬ ܝܘܪܒܥܡ