simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishShulWom ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܗ̇ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܩܢܝܢܐ̈ ܡܢ
P:Neh [AB] ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ
DionAr:MystWritings ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܘܢܫ̇ܡܫ ܐܢܘܢX .
BarEbr:Ethic . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈
JnDalya:Epist ܠܒܟ ܩ̣ܐܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܘܢܫܬܡܥܢ̈ ܠܟ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܡܪܐ ܘܪܫܐ .
P:Num [AB] ܡܢ ܪܩܡ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܗܟܢܐ
JacSer:memSolit ܐܦܐ̈ ܡܐ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܬܒܥ ܕܝܠܗ ܛܘܒܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ
Tim1:Epist : ܘܒܬܪ ܟܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗ
HistChurchEast ܐܠܐ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܡܠܟܐ oX ܘܝܚܝܕܝܐ ܆
P:2Chr [AB] ܘܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ .
sugOurLord&Synag ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ
BarBahl:SyrLex ܗܘܬ ܐܠܦܗ ܕܫܠܡܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܚܪ̈ ܛܘܪܐ
ThdrMops:ComPs ܟܕ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܠܟܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ
Eph:madCarNis ܩܢܛܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ ܘܩ̇ܘܐ ܠܟ
MartStPhokSinop ܛܪܝܢܘܣ ܒܠܚܘܕ ܕܢܫܬܡܗ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܐܦ|ܡܕܡ
BarKoni:ScholUrm ܕܚܘܐ ܕܩܒܠܬ X ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ⁰ܚܘܝܐ .
Chron1234 ܕܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܬܟܬܒܝ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܟܬܒܢܗ
Elia:epLeonḤar ܢܐܬܐ . ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈