simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ
JacSer:memEpiph ܗܘܬ݂ ܠܗ̇ ܕܚܬ݂ܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܐܬܐ ܨܐܕܝܗ̇
DidascApost X⁵¹ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܥ̣ܒܕ
JacSer:memBuildTowBab ܒܕܪ ܐܢܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܝܗܒܘ ܠܚܕܕܐ̈
P:Kings [AB] : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ :
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܕܬܠܬܐ ܢܦܩ̇ܬ