simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugTwoThieves ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈
sugTwoThieves ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܡܬܚܪܝܬ ܒܪܣܡܠܐ
sugTwoThieves ܒܪܣܡܠܐ ܫܟܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܡܢ
sugWorld ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ ܡܠܟܐ ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ