simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܕܐܕܝ . ܘܢܦܠ ܡܠܟܐ ܘܣܓܕ ܗܘܐ ܠܦܪܨܘܦܗ
BarṢal:ComGosp ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܟܠ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܕܡܡܠܟ ܗܘ̣ܐX
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ̣ ܘܠܗ ܒܥ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܚܘܪ ܟܠܗܘܢ
Chron1234 ܗܘܐ ܒܦܪܣ ܘܡܕܝ ܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܬܘܪܝܢ ܂
SynOr ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ : ܘܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܝ
P:Esd [AB] ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ .
P:Sam [AB] ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܝܘܐܒ : ܗܐ
MiaphysiteDocs ܕܝܘXܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܪܝܫ ܡܘܬܒܐ
Eph:madUnleavBread ܥܒܕܐ ܒܚܘܛܪܗ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܐܫܬܥܒܕ ܗܘܐ 13
P:TweProph [AB] ܢܐܡܪܘܢ ܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܡܪܝܐ
Eph:memHom ܥܠܡܐ ܝ̇ܩܕ ܢ̇ܚܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܬܪܗ ܕܢܥܒܕ
ActsGregPirang . ܘܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܟܕ ܡܠܟܐ ܙܟ̇ܝܐ ܒܝܕ ܒܨܝܪܘܬܢ
Chron1234 ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܗܝܡܢܗ ܡܠܟܐ X ܕܐܠܢܝܐ̈ ܂
ChronMin ܡܢܗܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܒܬܪܥ ܡܠܟܐ ܘܡܠ̣ܠܘ ܒܗ ܂
P:Deut [AB] ܡܢ ܐܝܕܗ ܕܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ .
Chron1234 ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܃ ܘܐܝܟܢ ܟܕ
P:Dan [AB] . ܘܢܥܫܢ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ : ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܥܘܢܕܢܗ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܠܟܐ : ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ
P:Sam [AB] : ܘܐܡܠܟ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ