simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PersMartKgYaz1 ܕܥܠܝܟ ܐܬܦܩܕ ܡܢ ܡܠܟܐ . ‏ 3
P:Gen [AB] ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ
Babai:BookUnion ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ
SermHolyWeek ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܟܕ ܡܠܟܐ ܗܘ X X1ܘܕܒܒܙܚܐ
Chron1234 ܀ XܝXܝܢ XܩX ܡܠܟܐ XܢXܩܢ ܠX ܝXܩܢܐ
JacSer:memEpiph ܘܟܕ݂ ܡܬ݂ܚܟ݁ܡܐ ܟܠܬ݂ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܗܐ
Chron1234 ܂ ܘܠܐ ܐܬܠܘܝ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ ܂
CaveTreas ܡ̣ܢ ܕܚܝܝܐ . ܡܠܟܐ ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ .
Chron1234 ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܒܝܫܐ
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ : ܕܣܡܬ
P:Jer [AB] ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܦܩܕܗ ܡܠܟܐ : ܘܫܬܩܘ ܠܗܘܢ
Chron1234 ܗܘܐ ܒXܪܣ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܠܩ ܢܩܫ
P:Jer [AB] : ܒܪܝܫܗ ܕܝܘܝܟܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܦܩܗ
P:Jer [AB] ܘܢܚܬ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܠܚܢܘܬܗ ܕܣܦܪܐ :
sugMary&Magi ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ
BarBahl:SyrLex ܗ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ الله الملك ܘܥܒܪܝܐ
P:2Chr [AB] ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ
P:Esd [AB] ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܗܝ ܕܫܐܠ
P:Num [AB] : ܐܠܐ ܒܐܘܪܚ ܡܠܟܐ ܢܐܙܠ : ܘܠܐ
P:Mark [AB] . ܗܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܀