simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܘܪܗܪܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܫܢܬ ܢXܫXܐX
CaveTreas ³ܘܐܡ̣ܪܘ ܒܦܘܡܗܘܢX ܫܠܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ X ܕܠܐX
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܆ ܝܬܝܪ ܐܫܬܓܫ ܡܠܟܐ ܘܪܓ̣ܙ . ܘܦܩܕ
P:Kings [AB] ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܐܠ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ :
EliaNis:Chron ܒܪ ܚܟܡ ܘܐܟܪܙܘܗܝ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ ܫܬܐ
Eph:madFaith ܓܝܪ ܕܩܪܐ ܠܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡ ܢܦܫܗ ܫܪܪܐ
P:Gen [AB] ܕܐܕܡܐ : ܘܫܡܐܝܪ ܡܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡ : ܘܡܠܟܐ
P:ProvQohSong [AB] . ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܡܠܟܝ̈ ܡܠܟܐ ܬܬܩܝܡ .
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܡܝܪܝܐ̈ ܠܘܬ ܡܢܕܪ
IšoMerv:ComOT ܕܩܛܠܘܗܝ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܠܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܇ . XX
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܦܠܛܝܢ ܟܢܫܘ ܨܝܕ ܡܠܟܐ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ : ܕܒܐܝܢܐ
ActsGregPirang ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܦܪܨܘܦ ܡܠܟܐ ܘܡܣܟܢܐ : ܒܫܥܐ
Chron1234 ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܦܢܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ
P:Josh [AB] ܕܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ
JulRom . ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܟܕ ܚܙܗܿ
IšoMerv:ComOT ܘܟܢ ܘܠܡܐXܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܆ ܫܒܘܥܐ² ܫܬܝܢ
P:Jer [AB] ܢܬܬܥܝܪܘܢ : ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܫܡܗ
SevAnt:LuqJul ܕܠܘܬ : ܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ : ܡܗܝܡܢܐ :
P:Kings [AB] ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܡܐ ܠܟܝ