simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܦܝܣܘܗܝ̣ ܕܢܬܝܗܒ
P:2Chr [AB] ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ :
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܐܠܡܢܨܘܪ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܂
P:1Chr [AB] ܠܘܝܐ̈ : ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܩܕܡ
P:Sam [AB] ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܫܪܝ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ 2ܕܢܒܢܐ ܥܕܬܐ
IšoMerv:ComPs ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܥܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܣܠܩ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܗܘܐ ܝܝ
PersMartKgYaz1 ܘܐܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܫܢܕܐ̈ ܘܡܢ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܟܕ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܩܒܠ ܠܥܒܕܐ ܐܝܬܝܗ
Ps-MaruMayph:Canons ܠܘܬX ܒܪܗ̇ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ . X
P:Josh [AB] ܘܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܒܚܫܒܘܢ
P:Sam [AB] ܐܝܕܝ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ . ܩܕܡܝ ܓܝܪ
PhiloxMab:TenMem X⁹ ܬܡܫܚ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܆ ܐܦܠܐ ܓܝܪ
IšoMerv:ComPs ܇ ܕܐܢܐ ܐܩܝܡܬܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܆
BarBahl:SyrLex ܩ̇ܪܐ ܠܕܙܥܘܪ ܡܢ ܡܠܟܐ وجدتهُ في موضع
P:Isa [AB] ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ :
P:Sam [AB] . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܘܝܬܒ ܒܬܪܥܐ .
P:3Macc [AB] . ܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗܪܡܘܢ ܒܚܡܬܐ ܩܫܝܬܐ
Shub:BookGifts ܥܕܬܐ ܟܠܬܐ ܘܒܪܬ ܡܠܟܐ . ܗܕܐ ܕܐܬܦܪܫܬ