simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬܓܠܐ ܣܘܥܪܢܐ ܘܢܣܬܠܐ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܚܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܆ ܥܒܕܝܢ̈ ܠܗܝܢ ܒܬܐ̈ . ܘܕܡܝܐ ܕܡܛܫܝܐܝܬ ܦܩ̣ܕ ܠܗܝܢ
IsaacAnt:memHom ܚܢܦܐ : ܠܛܝܪܐ ܫܠܕܢ ܝܗܒ ܠܗ̇ . ܘܐܢ ܢܐܬܐ ܩܡܨܐ ܫܝܛܐ : ܡܠܟܐ . ܕܐܢ ܐܨܛܠܝܬ ܛܝܒܘܬܐ : ܥܠܬ̥ ܚܪܒܬ ܟܐܢܘܬܐ ܀ ܐܢ ܢܐܬܐ
SermHolyWeek ܠܐ ܢܬܬܟܠ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗ X ܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܝܬ ܥܠ ܪܝܫܗ ܡܠܟ ܡܠܟܐ 1ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܢܡܪܕ ܕܐܠܗܐ ܣ̣ܢܐ ܠܡܪܘܕܐ̈ ܒܪܢܫܐ ܕܥܒܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq 2ܕܒܐܪܝܡܢܘܣ ܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܕܡܥܪܒܐ ܂ ܂ ܡܠܟܐ · XX · ܚܕܬ 1ܟܕ ܐܦܠܐ ܒܗܕܐ ܫܠܡ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ [ܦܩܕ