simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܬܡܢܝܐ ܗܠܝܢ ܝܠܕܬ ܡܠܟܐ ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܬܩܪܝ̈ ܪܘܓܙܐ ܪܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܟܬܒܘ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏ 56 ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܦܩܕ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ
P:5Macc [AB] ܕܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܚܓܝ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܕܠܡܕܡ ܪܒܐ ܪܚܡܗ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܘܕܒܚ ܠܗ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܆ ܫܘܐ ܠܛܘܒܐ̈
P:Jer [AB] ܒܫܢܬܐ ܕܬܫܥ ܕܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܪܚܐ ܕܥܣܪܐ
P:Kings [AB] ܝܙ ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈
ActsGregPirang ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ
P:Mark [AB] ܒܫܠܡܗ ܇ ܫܠܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܅
P:PsSol [AB] ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܐܢܬ
ChronMin ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܂
EliaNis:Chron ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܐ
Tim1:Epist ܂ ܝ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕ ܡܫܬܘܬ ܐ
Chron1234 ܡܪܩܝܢܐ ܪܒܚܝܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܕܢܫܪܐ ܥܠ
Chron1234 ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ
Chron1234 ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ