simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ
Chron1234 ܩܛܠܬ̇ ܒܩܪܒܐ ܠܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܂ ܘܐܡܠܟ
ActsGregPirang ܒXܝܚܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܦܣܩܢ̈ ܐܕܢܘܗܝ̈ ܘܢܚܝܪܘܗܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܟܚܘ . ܘܐܡܪ
P:1Macc [AB] . ܘܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ
BarKoni:Schol ܦ̇ܩܕ ܕܢܩܘܡ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܃ ܐܢ 5ܠܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܗܘ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂
P:Dan [AB] : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܚܕܪܗ̇
ChronMin ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
P:Dan [AB] ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܘܠܒܝܠ ܝܗܒܗ
P:Dan [AB] . ܘܢܩܘܡ ܡܠܟܐ ܓܢܒܪܐ : ܘܢܫܠܛ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܡܪ ܚܣ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܫ ܐܘ
BarḤadbš:Acts ܐܠܝܨܬ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܠܫܪܝ ܚܪܝܢܐ
BarKoni:ScholUrm . Xܚܒ ܘܕܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܘܗܕܐ ܢܒܝܘܬܗ ܡܫܡܠܐ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܫܒܩ
CaveTreas . ܐܠܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ⁴ܒܠܚܘܪ . .
Chron1234 ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܦܩ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ Xܝ ܕܫܡܗ
Chron1234 ܘܫܩܠܗ̇ ܘܩܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܡܕܝܐ ܘܐܚܕ ܂
P:Jer [AB] : ܘܗܘ ܒܒܝܬ ܡܠܟܐ ܗܘܐ : ܕܐܪܡܝܘܗܝ
Ath:Treatises ܐܘܪܫܠܡ ܒܐܝܕܝ̈ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ⁴ܘܠܐ